ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abstain-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abstain, *abstain*,

-abstain- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps it would be my be interest to abstain until receiving clearance from higher up.บางทีมันอาจจะเป็นที่น่าสนใจ Be My งดจนกว่าจะได้รับ กวาดล้างจากการสูงขึ้น
I think all of us should make a pact to abstain from sex.ครูคิดว่า เราทุกคนควรมีสนธิสัญญา ว่าจะงดเว้น เซ็ก
And you abstain from sex. I know what you are.หมกมุ่มกับเรื่องกาม ฉันรู้ว่าเธอเป็นอะไร!
To abstain from eating, and immersing yourself in books.ละเว้นจากการกินและหมกมุ่นอยู่กับหนังสือของเจ้า
May you abstain from such disdainful behavior.ท่านจงอย่าได้ทำการดูหมิ่นอย่างนี้
After Susan Delfino's kidney transplant, her doctor ordered her to abstain from sex... for six weeks.หลังจากที่ซุซาน ผ่าตัดเปลี่ยนไต หมอได้สั่งให้เธอ งดการมีเพศสัมพันธ์
But she said I had to abstain from all sexual activity for four weeks.เรียบร้อยดี เธอบอกว่าฉันต้องงด กิจกรรมทางเพศประมาณ4สัปดาห์
"A time to abstain from embracing,"จังหวะที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอด

-abstain- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet

-abstain- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
断つ(P);絶つ(P);截つ;斷つ(oK)[たつ, tatsu] (v5t,vt) to sever; to cut off; to suppress; to abstain (from); (P)
木食上人[もくじきしょうにん, mokujikishounin] (n) holy men who abstain from meat and cooked food
酒を慎む[さけをつつしむ, sakewotsutsushimu] (exp,v5m) to abstain from drinking

-abstain- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิกดื่มเหล้า[v. exp.] (loēk deūm l) EN: abstain from wine FR: arrêter de boire
เลิกเหล้า[v. exp.] (loēk lao) EN: abstain from liquors ; abstain from spirits FR:
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber ; se dispenser ; s'exempter ; se passer de ; s'abstenir
งดออกเสียง[v. exp.] (ngot øksīen) EN: abstain from voting FR: s'abstenir de voter ; s'abstenir
งดเว้น[v.] (ngotwēn = n) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist FR: s'abstenir ; se garder ; se passer de ; arrêter
งดเว้นการดื่มเหล้า[v. exp.] (ngotwēn kān) EN: abstain from alcohol FR:
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet FR: s'abstenir ; se priver
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละสิทธิออกเสียง[v. exp.] (sala sitthi) EN: abstain from voting FR: s'abstenir de voter
ทับสิทธิ์[v.] (thapsit) EN: abstain from voting ; sleep on one's rights ; lose one's right ; abandon one's right ; neglect one's right FR: s'abstenir de voter
เว้น[v.] (wēn = wen) EN: give up ; stop ; refrain from ; abstain from ; leave ; omit FR: éviter de ; arrêter de ; s'abstenir de ; exclure ; abandonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abstain-
Back to top