ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ร่ำรวย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ร่ำรวย, *ร่ำรวย*,

-ร่ำรวย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Weak and mighty Rich and poorอ่อนแอ หรือ เข้มแข็ง ร่ำรวย หรือ ยากจน
I'd give anything to be adopted, grow up with rich, normal parents instead of these freaks.พวกโรงเรียนเพ้อฝัน ใช่ไหม ฉันยอมแลกทุกอย่าง เพื่อถูกรับเลี้ยงบ้าง ร่ำรวย มีพ่อแม่ปกติ ไม่ใช่พวกประหลาด
Family, academic background, and wealth... these are not easy to match.ครอบครัว การศึกษา ร่ำรวย ไม่ใช่จะหากันง่ายๆ
Bev, this is the platinum-selling, Grammy-winning and very handsome producer, Guy Morgan.เบฟ นี่คือ คนที่โด่งดัง ร่ำรวย ชนะเลิศ... และ หล่อเฟี้ยวโปรดิ้วเซ่อ กาย มอแกน
Odette goes to a wealthy, loving family.โอเด็ตไปอยู่กับครอบครัว ร่ำรวย แสนดี
Holder fits the profile.โฮล์เดอร์เข้าข่ายเห็นๆ ร่ำรวย เงินสกปรก
♪ Of a hustla, of a, of a hustla ♪ ♪ Yeah ♪#แสนจะหรูหรา ร่ำรวย แสนจะหรูหรา# # YEAH..
You schnooks will now be targeting the wealthiest 1% of Americans.คุณคนในขณะนี้จะได้รับการ กำหนดเป้าหมาย ร่ำรวย 1% ของชาวอเมริกัน

-ร่ำรวย- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ร่ำรวย-
Back to top