ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-พอสมควร-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พอสมควร, *พอสมควร*,

-พอสมควร- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The issues before the court are sufficiently complex to require the attention of a learned judge, and too complex to confront a jury with.ปัญหาก่อนที่ศาลมีความซับซ้อน พอสมควร ที่จะต้องให้ความสนใจของผู้ พิพากษาได้เรียนรู้, และซับซ้อนเกินไปที่จะ เผชิญหน้ากับคณะลูกขุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -พอสมควร-
Back to top