ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ถ่อมตัว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถ่อมตัว, *ถ่อมตัว*,

-ถ่อมตัว- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hero, mentor, God... humble, clearly all things that don't apply to him.ฮีโร่, ครู, พระเจ้า... . ถ่อมตัว เป็นอย่างเดียว ที่เขาทำไม่เป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ถ่อมตัว-
Back to top