ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ช่างพูด-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ช่างพูด, *ช่างพูด*,

-ช่างพูด- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Walking. Talking. Listening.ที่ชอบเดิน ช่างพูด และชอบฟัง
Your previous employer here says you are a warm, chatty and life enhancing presence with a lot of potential.ผู้ว่าจ้างคนก่อน พูดถึงคุณว่า คุณเป็นคน ที่อบอุ่น ช่างพูด และมีศักยถาพในการทำงานมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ช่างพูด-
Back to top