ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vigorousness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vigorousness, -vigorousness-

*vigorousness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vigorousness (n.) ความแข็งแรง See also: ความมีอำนาจ

*vigorousness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stärke {f}vigorousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vigorousness*
Back to top