ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unskillful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unskillful, -unskillful-

*unskillful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unskillful (adj.) ซึ่งไม่ชำนาญ Syn. inept, clumsy, inexpert
English-Thai: HOPE Dictionary
unskillful(อันสคิล'ฟูล) adj. ไม่เชี่ยวชาญ,งุ่มง่าม,ไม่คล่อง,เก้งก้าง., Syn. unskilful., See also: unskillfully,unskilfully adv. unskillfulness,unskilfulness n., Syn. clumsy,awkward ###A. skillful
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืออ่อน (adj.) unskillful See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced Syn. ไม่ชำนาญ Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
ไม่ชำนาญ (adj.) unskillful See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced Ops. มือเก่า, มืออาชีพ

*unskillful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不器[ふき, fuki] (n) clumsiness; unskillfulness
不器用(P);無器用[ぶきよう, bukiyou] (adj-na,n) awkward; clumsy; unskillfulness; lack of ability; (P)
不得手[ふえて, fuete] (adj-na,n) weak point; unskillfulness
不熟練[ふじゅくれん, fujukuren] (n) unskillfulness
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky
拙劣[せつれつ, setsuretsu] (adj-na,n) clumsy; unskillful; (P)
稚拙[ちせつ, chisetsu] (adj-na,n) unskillful; childish; (P)

*unskillful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เป็นงาน[adj.] (mai pen ngā) EN: inept ; unskillful ; poorly done FR:
มืออ่อน[adj.] (meū-øn) EN: unskillful FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unskillful*
Back to top