ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ungraceful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ungraceful, -ungraceful-

*ungraceful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ungraceful (adj.) ประหลาด See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด Syn. graceless
ungracefully (adv.) อย่างประหลาด See also: อย่างไม่น่าดู, อย่างน่าเกลียด Ops. gracefully
English-Thai: HOPE Dictionary
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.

*ungraceful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plump; ohne Anmut; ungraziös {adj}ungraceful
plump {adv}ungracefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ungraceful*
Back to top