ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*trustworthy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trustworthy, -trustworthy-

*trustworthy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trustworthy (adj.) น่าไว้วางใจ
untrustworthy (adj.) ไม่น่าไว้ใจ See also: ไม่น่าเชื่อถือ Syn. unreliable Ops. trustworthy, reliable, dependable
English-Thai: HOPE Dictionary
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal
English-Thai: Nontri Dictionary
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trustworthyความไว้ใจได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าไว้ใจ (adj.) trustworthy See also: trustable Syn. น่าไว้วางใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was trustworthy, intelligent, beautiful, dignified.เธอเป็นคนไว้ใจได้ ฉลาด สวย และ สง่าผ่าเผย
Now that you have proven to be true and trustworthy Realists.เอาละนั้นคุณได้พิสูจน์ถึง ความจริงและความไว้ใจแล้ว
She seems completely untrustworthy to me.เธอดูไม่น่าไว้ใจเท่าไรสำหรับผมน่ะนะ
He's manly, confident, and trustworthy,Cute, too!เขามีความมั่นใจ และไว้ใจได้ แถมน่ารักอีกด้วย
As far as I can tell, you're all a bunch of untrustworthy gundas.ผมสามารถใช้นั่น เพื่อรับพลังอำนาจของเขา
By being a terrible, untrustworthy employee.ก็โดยการเป็นพนักงานแย่ๆ และไว้ใจไม่ได้ยังไงล่ะ
What I did to you was very untrustworthy of me.อะไรที่ชั้นทำให้คุณมันไม่น่าไว้ใจสำหรับฉันเลย
I know you're trustworthy. I just...ฉันแค่ไม่อยากทำให้คนอื่นอันตราย
'Cause the first rule of scout law is to be trustworthy, and, uh, you suck at that.เพราะว่า กฏข้อแรกของลูกเสือ คือความไว้วางใจ ซึ่งคุณติดในข้อนี้
Jack Bauer is the most trustworthy, honorable man I know, and he's my friend.แจ็ค บาวเออร์เป็นคนที่เชื่อใจได้มากที่สุด ซื่อสัตย์มากที่สุด เท่าที่ฉันเคยพบ และเขาก็เป็นเพื่อนฉันด้วย
Do have someone trustworthy you can send?คุณมีใครที่ไว้ใจได้ไหม
A quick and trustworthy cab service.บริการเรียกแท็กซี่ไว้ใจได้ยังไงล่ะ

*trustworthy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, 信得过 / 信得過] trustworthy; reliable
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, 把稳 / 把穩] trustworthy; dependable
值得信赖[zhí de xìn lài, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, 值得信赖 / 值得信賴] trustworthy
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, 可信] trustworthy

*trustworthy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
堅人[かたじん, katajin] (n) square; trustworthy person
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)

*trustworthy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความเชื่อถือ[adj.] (khāt khwām ) EN: unreliable ; untrustworthy FR: pas fiable
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
คบไม่ได้[v. exp.] (khop mai dā) EN: be not worth associating with ; be untrustworthy FR:
ไม่น่าเชื่อถือ[adj.] (mai nā cheū) EN: unreliable ; not trustworthy FR: pas crédible
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
ฤชุ[adj.] (reuchu) EN: straightforward ; upright ; honest ; trustworthy FR:
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy FR: honnête ; droit ; sincère
สุจริตใจ[v.] (sutjarit ja) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable FR:
ไว้ใจได้[adj.] (waijai dāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai ) EN: reliable ; trustworthy ; assured FR: fiable

*trustworthy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kreditfähig {adj} | kreditfähiger | am kreditfähigstentrustworthy | more trustworthy | most trustworthy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *trustworthy*
Back to top