ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*top-level*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น top-level, -top-level-

*top-level* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
top-level (adj.) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด Syn. leading, supreme
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've given these to our top-level analysts. They haven't been able to tell us anything useful.เราได้มอบสิ่งนี้ให้กับ หน่วยงานวิเคราะห์ระดับสุดยอด ของทางเรา แต่พวกเขา ก็บอกข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ กับเราไม่ได้เลย
Just grant me top-level clearance, for research and documents.ขอฉันไปแผนกเก็บสูงสุด เพื่อค้นหาและอ่านเอกสาร
Someone with top-level clearance.บางคนระดับสูงที่มีรหัสผ่านได้หมด
I don't need details, just a top-level view.ไม่ต้องลงรายละเอียดNเอาแค่หัวข้อ
A real, top-level Martin Bohm writer.ผู้สื่อข่าวระดับเมพขิงๆ มาร์ติน บอห์ม
I'm looking at names and pictures of top-level HR members.ฉันกำลังดูชื่อและรูป สมาชิกระดับสูงของ HR

*top-level* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
第一レベルドメイン[だいいちレベルドメイン, daiichi reberudomein] top-level domain

*top-level* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีคุณภาพสูง[adj.] (mī khunnaph) EN: premium ; top-level FR:
มีมาตรฐานสูง[adj.] (mī māttrath) EN: top-level FR:
ระดับสูง[adj.] (radap sūng) EN: high-grade ; high-altitude ; high-level ; top-level ; high-ranking ; advanced FR: de haut niveau ; avancé

*top-level* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersteintrag {m}first entry; top entry; top-level entry
Gipfel...; Spitzen...; ... auf höchster Ebene | Verhandlungen auf höchster Ebene | Spitzenpolitiker {m}top-level | top-level negotiations | top-level politician

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *top-level*
Back to top