ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*surmise*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surmise, -surmise-

*surmise* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surmise (vi.) สันนิษฐาน See also: คาดเดา, คาดคะเน, ทาย Syn. assume, conjecture, guess, suppose
surmise (vt.) สันนิษฐาน See also: คาดเดา, คาดคะเน, ทาย Syn. assume, conjecture, guess, suppose
surmise (n.) การสันนิษฐาน See also: การคาดเดา, การคาดคะเน Syn. assumption, conjecture, guess, supposition
English-Thai: HOPE Dictionary
presurmise(พรีเซอไมซ') n. การทึกทักไว้ก่อน,การเดา. vt. ทึกทักไว้ก่อน,เดา
surmise(เซอไมซ') vt.,vi., (การ) คาดการณ์,เดา,ทาย,ดาดคะเน,เก็ง,นึก,คิด. vi. เดา,ทาย, See also: surmisable adj. surmisedly adv. surmiser n., Syn. guess
English-Thai: Nontri Dictionary
surmise(n) การคะเน,การนึก,การทาย,การเดา,การเก็ง,การคาดการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surmiseการเดา, การคาดคะเน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สันนิษฐาน (v.) surmise See also: presume, assume, conjecture, guess Syn. คาดเดา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And since you, my little Judas, have brought them here I can only surmise that the fortuneteller has found herself another shell?และในเมื่อคุณ,ผู้ทรยศที่น่ารักของผมนำมันมาที่นี่ ผมก็ขอเดาว่านังเทพธิดาพยากรณ์นั่นคงมีที่คุ้มหัวใหม่แล้วสิ?
I surmise you've never been to bed.ชั้นเดาว่าคุณยังไม่ได้นอน
What else can you surmise, Mr. Bond?คุณมีข้อสันนิษฐานอะไรอีกมั้ย มิสเตอร์บอนด์?
I surmised that I could introduceฉันคาดการณ์ว่าฉันสามารถ ลองใช้ส่วนประกอบทางชีวะที่มี
You've already surmised that i don't have plans.คุณคงจะเดาได้แล้วว่าฉันยังไม่มีแผนอะไร
That's how I surmised we were dealing with the remains of a Salem witch.เรากำลังรับมือกับซากศพแม่มด แห่งเมืองซาเล็ม
I surmised it had everything to do with katerina.ฉันคิดว่าแคทเธอรีนต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง
They both have guns in their hands, so a simple-minded sergeant would surmise they shot each other.พวกเขาทั้งคู่ต่างมีปืนอยู่ในมือ ดั้งนั้นคิดแบบซื่อๆว่าจ่า จะสันนิษฐานว่า เขายิงกันเอง
Now, I surmise that you've encountered one such individual.ตอนนี้ผมคาดการณ์ว่าที่คุณพบ คนใดคนหนึ่งดังกล่าว.
I mean, I can only surmise that it's something to do with the "C-minus" I gave you for that final paper.ผมได้แต่เดาว่าที่คุณทำอยู่คงเกี่ยวข้อง กับที่ผมให้ C - งานชิ้นสุดท้ายของคุณ
And not having those IAB files, I can only surmise, but the kind of red flags they put up,และไม่เคยมีไฟล์ไอเอบีพวกนั้น ผมได้แต่สันนิษฐาน แต่จากธงแดงที่พวกเขาติดไว้
He correctly surmised that this is the way a massive star dies-- it blows its guts out into space.เขาได้อย่างถูกต้อง สันนิษฐานว่านี้เป็นวิธีที่ ดาวขนาดใหญ่ตาย มันพัด กล้าออกไปในอวกาศ

*surmise* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推测[tuī cè, ㄊㄨㄟ ㄘㄜˋ, 推测 / 推測] conjecture; speculate; speculation; surmise
[chuǎi, ㄔㄨㄞˇ, 揣] estimate; guess; figure; surmise
猜测[cāi cè, ㄘㄞ ㄘㄜˋ, 猜测 / 猜測] guess; conjecture; surmise

*surmise* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture
推し量る;推し測る;推し計る;推量る;推測る[おしはかる, oshihakaru] (v5r,vt) to guess; to conjecture; to surmise
揣摩臆測;揣摩憶測[しまおくそく, shimaokusoku] (n,vs) conjectures and surmises; speculation; giving one's imagination full play without any ground
汲み取る(P);汲みとる;汲取る;くみ取る[くみとる, kumitoru] (v5r,vt) (1) to scoop out; to pump out; (2) to understand; to surmise; (P)
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise
計る(P);測る(P);量る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to measure; to weigh; to survey; to time (sound, gauge, estimate); (2) to conjecture; to infer; to surmise; (P)

*surmise* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดว่า[v. exp.] (khāt wā) EN: suppose ; expect ; think ; surmise ; estimate FR: supposer
คิดเอาเอง[v. exp.] (khit ao ēng) EN: surmise ; conjecture ; suppose FR:
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
นึกเห็น[v. exp.] (neuk hen) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; imagine FR:
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise FR:
สำคัญ[v.] (samkhan) EN: understand ; surmise ; consider FR:
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *surmise*
Back to top