ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*summery*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น summery, -summery-

*summery* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
summery (adj.) เหมือนฤดูร้อน See also: เกี่ยวกับฤดูร้อน Syn. estival, of summer
summery (adj.) เหมาะกับฤดูร้อน See also: เหมาะสำหรับฤดูร้อน Syn. estival

*summery* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏山[なつやま, natsuyama] (n) (1) summery mountain; (2) mountain that is often climbed in summer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *summery*
Back to top