ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sterling*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sterling, -sterling-

*sterling* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pound sterling (n.) ธนบัตรและหน่วยเงินตราของอังกฤษ Syn. pound
sterling (adj.) เกี่ยวกับเงินอังกฤษ
English-Thai: HOPE Dictionary
fosterling(ฟอส'เทอะลิง) n. ลูกเลี้ยง
sterling(สเทอ'ลิง) adj. เกี่ยวกับเงินอังกฤษ,เกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอลิง, (โลหะเงิน) มีความบริ-สุทธิ์มาตรฐาน0.925ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ดังกล่าว,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ n. มาตรฐานความบริสุทธิ์ของเหรียญทองอังกฤษหรือมีค่าเท่ากับ0.91666,โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์.925เครื่องเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
sterling(n) เงินปอนด์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอนด์ (clas.) pound sterling Syn. ปอนด์สเตอร์ลิง
ปอนด์สเตอร์ลิง (clas.) pound sterling
เงินสเตอร์ลิง (n.) sterling silver See also: sterling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hi, Mr. Sterling. Is Tracy home?สวัสดีครับคุณสเตียริ่งใช่บ้านเทรซี่ใช่มั้ยครับ
Hey, hey. Tracy Sterling. Have you seen her?เฮ้ เฮ้ เทรซี่ สเตอร์ลิ่ง เห็นเธอมั้ย
That was Dr. Sterling. Okay, bye-bye.นั่น คุณหมอสเตอร์ลิงค์ โอเค บ้ายบาย
Can't tell. I'm blinded by all the sterling silver.เข้าใจมั้ย มันต้องส่องมาที่ฉัน
And it's an outrageous Affront to my sterling reputation!มันหมิ่นประมาทชื่อเสียงฉัน อย่างรุนแรง!
It's 100 percent sterling silver from Morocco.มันทำด้วยเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ จากโมรอคโก
What director sterling is sayingสิ่งที่อธิบดีของอังกฤษพูดก็คือ
Also director sterling left a little later.ท่านอธิบดีของอังกฤษ ก็ออกไปได้หลังจากนั้นนิดหน่อย
Director sterling is already in with him.ผอ. สเตอร์ลิงค์ อยู่กับเขาแล้วตอนนี้
Everyone on the team, Sterling's orders.ทุกคนในทีม เป็นคำสั่งของสเตอร์ลิ่ง
Hey, my cover's blown. Sterling's aide made me.ตัวตนของผมถูกเปิดเผยแล้ว
My cover's blown. Sterling's aide made me.ตัวจริงผมถูกเผยแล้ว \ ผู้ช่วยของสเตอร์ลิ่งบีบคั้นผม

*sterling* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英镑[Yīng bàng, ㄅㄤˋ, 英镑 / 英鎊] pound sterling
[bàng, ㄅㄤˋ, 镑 / 鎊] pound (sterling)
纯品[chún pǐn, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄧㄣˇ, 纯品 / 純品] sterling

*sterling* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スターリング[, suta-ringu] (n) sterling
スターリングエンジン[, suta-ringuenjin] (n) Sterling engine; (P)
スターリングシルバー[, suta-ringushiruba-] (n) Sterling silver
スターリングブロック[, suta-ringuburokku] (n) Sterling block

*sterling* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินปอนด์[n. exp.] (ngoen pøn ) EN: pound ; quid FR: livre sterling [f] ; livre [f] ; £
ปอนด์[n.] (pøn ) EN: pound ; £ FR: livre sterling [f] ; livre [f] ; £
ปอนด์สเตอร์ลิง[n. prop.] (pøn sátoēli) EN: FR: livre sterling [f] ; livre britannique [f]

*sterling* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfund {n} (Sterling)pound (Sterling)
Silberbesteck {n}silver (cutlery); sterling cutlery
Sterlingsilber {n}sterling silver
Gediegenheit {f}sterling quality
gediegen {adj}sterling [fig.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sterling*
Back to top