ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*spiel*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spiel, -spiel-

*spiel* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glockenspiel (n.) เครื่องดนตรีประเภทตีชนิดหนึ่ง
spiel (n.) การชักชวน See also: การพูดเกลี้ยกล่อม
spiel off (phrv.) ท่องอย่างเร็ว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. rattle off, reel off, roll off, run off
English-Thai: HOPE Dictionary
glochenspieln. เครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ (เหล็กกล้า) เป็นชิ้น ๆ และมีที่เคาะสำหรับเคาะเป็นเสียงดนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's talk "singspiel," shall we? "singspiel."มาพูดถึง "singspiel กันเถอะ เราจะ "singspiel."
I heard that whole spiel about male postpartum, otherwise known by its initials...ฉันได้ยินแต่เรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ที่รู้จักกันเป็นชื่อย่อของ ...
So that's my spiel, as the Jews say.นี่คือทั้งหมดที่ฉันอยากจะพูด
♪ Santa invented Spielberg and microchips ♪♪ Santa invented Spielberg and microchips ♪
I'm gonna say it. He's the new Spielberg. Oh!เป็นถึง Spielberg คนใหม่ก็ว่าได้ ผมขอตัวล่ะ คุณเป็นคนไม่ดี คุณเป็นคนไม่ดี
Steven Spielberg did a pre-nup on a napkin.สตีเว่น สปีลเบอร์ก ทำข้อตกลงก่อนการแต่งงาน ไว้บนผ้าเช็ดปาก
'I then went to the other side of the caravan park, 'because a piece of equipment called a Russian arm, 'which costs £6,000 a day to rent, had just arrived 'from the set of Spielberg's War Horse.''แล้วผมก็เดินมาอีกด้านของสนามจอดรถคาราวาน' 'เพราะอุปกรณ์ช่วยถ่ายทำ ชื่อว่ารัสเซี่ยน อาร์ม 'ซึ่งมีราคาเช่าวันละหกพันปอนด์ เพิ่งจะมา'
It is sort of focusing around Freud and Jung, and one of their mutual patients, Sabina Spielrein, played by Keira, and basically, that sort of relationship, the meetings of minds between Freud and Jung,- มันเป็นเรื่องของซิกมันด์ ฟรอยด์กับคาร์ล จูง และก็มีคนไข้ผู้ใหญ่ ชื่อซาบรินา สปิลเรน เล่นโดยคีร่า พื้นฐานแล้ว มันเป็นความสัมพันธ์ เกี่ยวกับความคิดระหว่างฟรอยด์กับจูง
...including the movie director, Steven Spielberg, are paying for Miss Lipstadt's defense.รวมทั้งผู้กำกับภาพยนตร์สตีเว่นส ปีลเบิร์ก จะจ่ายเงินสำหรับการป้องกัน นางสาว Lipstadt ของ
I seriously had no idea how Donna's twin peaks ended up in Spielberg's second act but I was pretty fucking certain who was to blame.ผมไม่รู้จริง ๆ ว่าหน่มน้มของดอนนา มาอยู่ในองก์ที่สอง ของสปีลเบิร์กได้ยังไง แต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าจะโทษใครได้
Spielberg's Lincoln.Lincoln ของ Steven Spielberg กัน
I was skeptical, but... when this child raised his bow... when he played his first note, well, Baron von Spielmann...ผมยังคงสงสัย แต่ว่า... เมื่อเด็กคนนี้ยกคันสีขึ้นมา... และเมื่อเขาเริ่มสีโน้ตตัวแรกเท่านั้น โอ...

*spiel* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジングシュピール[, jingushupi-ru] (n) singspiel (ger
鉄琴[てっきん, tekkin] (n) metallophone; carillon; glockenspiel

*spiel* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิ้งหน่อง[n. exp.] (ning nǿng) EN: glockenspiel FR:

*spiel* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzas {n} (Kartenspiel)ace of hearts
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
Anspielung {f} | Anspielungen
anspielend {adj} | auf etw. anspielenallusive | to be allusive
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Ballspiel {m} | Ballspiele
Spielmann {m} [mus.] | Spielleute
Spielerei {f} | Spielereien
Blinde Kuh f; Blindekuh {f} (Kinderspiel)blind man's buff; blindman's buff
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
Bridge {n} (Kartenspiel)bridge (cards game)
Fallstudie {f}; Fallbeispiel
Dame {f}; Damespiel
Schach {n} (Spiel) | eine Partie Schach | Schach spielen | in Schach haltenchess | a game of chess | to play (at) chess | to keep in check
Kino {n}; Lichtspielhaus
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
Schauspieler {m} | Schauspieler
aufwändig; aufwendig [alt]; kostspielig {adj} | aufwändiger; aufwendiger [alt]; kostspieliger | am aufwändigsten; am aufwendigsten [alt]; am kostspieligstencostly | costlier | costliest
Kricket {n} [sport] | Kricket spielencricket | to cricket
Dame {f} (Schach; Kartenspiel)queen
Dame {f} (Doppelstein beim Damespiel)king
Domino {n}; Dominospiel
Beispiel {n} | Beispiele
Vorbild {n}; Beispiel
beispielhaft; musterhaft; exemplarisch {adj} | beispielhafter | am beispielhaftestenexemplary | more exemplary | most exemplary
teuer; kostspielig {adj} | teurer; kostspieliger | am teuersten; am kostspieligstenexpensive | more expensive | most expensive
Federball {m}; Federballspiel
Flipper {m}; Flipperspiel
Flötenspieler {m}; Flötenspielerin
Fußballspiel {n} | Fußballspiele
Fußballspieler {m}; Fußballspielerin
Vorspiel {n} | Vorspiele
Viererspiel {n} | Viererspiele
Fullhouse {n} (Kartenspiel)full house (card game)
Spieler {m} | Spieler
Spielhölle {f} | Spielhöllen
Spielsaal {m}; Spielsalon
Spielschuld {f} | Spielschulden
Glücksspiel {n} | Glücksspiele
Partie {f}; Spiel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *spiel*
Back to top