ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scantness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scantness, -scantness-

*scantness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scantness (n.) ความขัดสน

*scantness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knappheit {f}scantness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scantness*
Back to top