ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sample*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sample, -sample-

*sample* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sample (n.) ตัวอย่าง See also: ของตัวอย่าง, สินค้าตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างทดลอง, ตัวอย่างประชากร Syn. specimen, example, instance, illustration
sample (adj.) ซึ่งเป็นตัวอย่าง See also: ซึ่งเป็นของทดลอง Syn. representative, illustrative, typifying
sample (vt.) เอาเป็นตัวอย่าง See also: สุ่มตัวอย่าง Syn. examine, try, test
sampler (n.) ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง
sampler (n.) สิ่งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง See also: ผู้เป็นตัวอย่าง Syn. model
English-Thai: HOPE Dictionary
sample(ซาม'เพิล,แซม'เพิล) n. ตัวอย่าง,ของลอง. adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นของลอง. vt. เอาเป็นตัวอย่าง,ทดลองเป็นตัวอย่าง,ตรวจสอบเป็นตัวอย่าง, Syn. exemplar,specimen,piece,instance
English-Thai: Nontri Dictionary
sample(n) ของทดลอง,ตัวอย่าง,สินค้าตัวอย่าง
sampler(n) ของตัวอย่าง,ตัวอย่าง,ผู้เป็นตัวอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grab sampleตัวอย่างสุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sampleตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grab Sample ตัวอย่างแบบจ้วง ตัวอย่างที่เก็บเป็นครั้ง โดยไม่คำนึงเรื่องเวลาและอัตราการไหล [สิ่งแวดล้อม]
Sampleตัวอย่าง [การบัญชี]
Sampler เครื่องเก็บตัวอย่าง (น้ำ) เครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำหรือน้ำเสีย เพื่อการวิเคราะห์ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลุ่มตัวอย่าง (n.) sample See also: representative sample Syn. กลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง (n.) sample See also: representative sample
ของตัวอย่าง (n.) sample See also: specimen Syn. ของทดลอง, ตัวอย่างสินค้า
ของทดลอง (n.) sample See also: specimen Syn. ของตัวอย่าง, ตัวอย่างสินค้า
ตัวอย่าง (n.) sample See also: specimen Syn. ของตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างสินค้า
ตัวอย่างสินค้า (n.) sample
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา
Look at these samples. all multiple choice. it's easy.ดูตัวอย่างข้อสอบพวกนี้ เป็นแบบ multi-choice ง่ายๆ
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง
He says "Please bring a sample page of translation, but in print, please, if you can."เขาบอกว่า "กรุณานำหน้าตัวอย่างของการแปล แต่ในการพิมพ์กรุณาถ้าคุณสามารถ ".
Yes. Big as my hand, you sample at wine tastings.ก้อนใหญ่ๆแบบที่ใช้ชิมไวน์
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน
You're aware of the tissue sample taken from her?ทำไมคุณ ไม่ทำชันสูตรคดีล่าสุด Karen Swenson.
I want tissue samples, X-rays, blood typing, toxicology and a full genetic work-up.พยายามจะบอกว่า นี่เป็นญาติของ Ray Soames เหรอ ผมต้องการตัวอย่างเนื้อเยื่อ ภาพเอ็กเรย์
We compared what you gave us with the sample we had on file in the lab.เราเปรียบเทียบของที่คุณเอามากับรายการที่ทำในห้องแล็บ
The sample that you gave us, it was part Expectane and part female hormones.ที่คุณให้มา มันมีส่วนประกอบของเอ็กซ์เพกเทนกับฮอร์โมนเพศหญิง
If you refuse to disclose, they can always take a sample from a door handle or a handshake.ถ้าคุณปกปิดข้อมูล เขาก็ได้ตัวอย่างจากลูกบิดประตู
At the same time, Eugene prepared samples of his own superior body matter so that I might pass for him.ยูจีนจะเตรียมความพร้อมให้ผม

*sample* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抽样[chōu yàng, ㄔㄡ ㄧㄤˋ, 抽样 / 抽樣] sample; sampling
样品[yàng pǐn, ㄧㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, 样品 / 樣品] sample; specimen
样本[yàng běn, ㄧㄤˋ ㄅㄣˇ, 样本 / 樣本] sample; specimen
标本[biāo běn, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 标本 / 標本] specimen; sample; the root cause and symptoms of a disease
尿样[suī yàng, ㄙㄨㄟ ㄧㄤˋ, 尿样 / 尿樣] urine; urine sample

*sample* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップサンプル[, appusanpuru] (n) {comp} upsample
キープサンプル[, ki-pusanpuru] (n) reference sample (wasei
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P)
サンプルドキュメント[, sanpurudokyumento] (n) {comp} sample document
シンクラヴィア[, shinkuravia] (n) Synclavier (brand-name digital synthesizer and sampler)
手本帖[てほんちょう, tehonchou] (n) book of calligraphy samples; copybook; portfolio
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
控え見本[ひかえみほん, hikaemihon] (n) duplicate sample
検体[けんたい, kentai] (n) specimen; sample; object to be examined
試供品[しきょうひん, shikyouhin] (n) specimen; sample
雛型;雛形;ひな型;ひな形[ひながた, hinagata] (n) (1) model; miniature; pattern; (2) sample; specimen; (3) prescribed form
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs)
サンプル[さんぷる, sanpuru] sample
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case
抽出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] sample mode
標本[ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics)

*sample* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
จุดตัวอย่าง[n. exp.] (jut tūayāng) EN: sample point FR:
การแจกแจงของค่าสัดส่วนตัวอย่าง[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: distribution of the sample proportion FR:
การเก็บตัวอย่าง[n. exp.] (kān kep tūa) EN: taking a sample FR: prélèvement d'un échantillon [m]
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi) EN: purchase by sample FR:
การสุ่มตัวอย่าง[n.] (kān sumtūay) EN: random sampling ; random sample FR:
เก็บตัวอย่าง[v. exp.] (kep tūayāng) EN: take a sample FR:
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง = ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง[n. exp.] (khā chalīa ) EN: sample mean FR:
ขายตามตัวอย่าง[v.] (khāitāmtūay) EN: sell by sample ; sale by sample ; FR:
ค่าสัดส่วนตัวอย่าง[n. exp.] (khā satsūan) EN: sample proportion FR:
ของตัวอย่าง[n. exp.] (khøng tūayā) EN: sample FR: échantillon [m]
ความแปรปรวนตัวอย่าง[n. exp.] (khwām praēp) EN: sample variance FR:
กลุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (klum tūayān) EN: sample ; representative sample FR: échantillon [m] ; échantillon représentatif [m]
ลอง[v.] (løng) EN: try ; give a try ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
หนังสือตัวอย่าง[n. exp.] (nangseū tūa) EN: sample book FR: livre échantillon ; livre de consultation
งานตัวอย่าง[n. exp.] (ngān tūayān) EN: sample ; demonstration FR:
ปริภูมิตัวอย่าง[n. exp.] (pariphūm tū) EN: sample space FR:
ประชากรตัวอย่าง[n. exp.] (prachākøn t) EN: population sample FR:
แซมเปิลพ้อยท์ [n. exp.] (saēmpoēn ph) EN: sample point FR:
แซมเปิลสเปซ [n. exp.] (saēmpoēn sa) EN: sample space FR:
สุ่มตรวจ[v. exp.] (sum trūat) EN: take a random sample ; carry out a spot check FR:
สุ่มตัวอย่าง[v.] (sumtūayāng) EN: choose at random ; do random sampling ; take a random sample FR:
ตามตัวอย่าง[adv.] (tām tūayāng) EN: as an example ; as an instance ; by sample FR: par exemple
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; illustration [f] ; parangon [m] (vx - litt.)
ตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น[n. exp.] (tūayāng baē) EN: stratified sample FR:
ตัวอย่างเข้าคู่[n. exp.] (tūayāng kha) EN: matched samples, FR:
ตัวอย่างควบคุม[n. exp.] (tūayāng khū) EN: control sample FR:
ตัวอย่างน้ำ[n. exp.] (tūayāng nām) EN: water sample FR: échantillon d'eau [m]
ตัวอย่างปัสสาวะ[n. exp.] (tūayāng pat) EN: urine sample FR: échantillon d'urine [m]
ตัวอย่างสินค้า[n. exp.] (tūayāng sin) EN: sample ; commercial sample ; product sample FR: échantillon [m]
ตัวอย่างทดลอง[n. exp.] (tūayāng tho) EN: sample FR: échantillon [m]

*sample* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples
Probenmaterial {n}ancillary sample
Musterkollektion {f}assortment of samples; sample collection
Blutprobe {f}; kleine Blutmengeblood sample
Musterkoffer {m}case of samples
Mischprobe {f}composite sample
Wassermischprobe {f}composite water sample
Gewebemuster {n}fabric sample
Längsprobe {f}longitudinal sample
Muster {n} | als Muster dienen fürsample | to sample
Musterbuch {n}pattern book; sample book
Raumsondierungen {pl}piling samples
Druckmuster {n}printed sample
Zufallsstichprobe {f}random sample
Blutentnahme {f}taking of a blood sample
Querprobe {f}transverse sample
Produktmuster {n}trial product sample
Zweistichprobentest {m}two sample test
Abfragemodus {m}sample mode
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H)
Luftentnahmestrom {m}sample flow rate
Musterkarte {f}sample card
Mustermesse {f}sample fair
Probekapsel {f}sample sagger
Probeneinspritzung {f}sample injection
Probenkapazität {f}sample capacity
Probenvorbereitung {f}sample preparation
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sample*
Back to top