ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sagacity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sagacity, -sagacity-

*sagacity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sagacity (n.) ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี See also: ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, การมีไหวพริบ
English-Thai: HOPE Dictionary
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment
English-Thai: Nontri Dictionary
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ

*sagacity* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才略[cái, ㄘㄞˊlu:e4, 才略] ability and sagacity

*sagacity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความฉลาดเกินวัย[n. exp.] (khwām chalā) EN: sagacity FR: précocité [f]
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sagacity*
Back to top