ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sagacious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sagacious, -sagacious-

*sagacious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sagacious (adj.) เฉียบแหลม See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sagaciously (adv.) อย่างฉลาด
sagaciousness (n.) ความเฉียบแหลม
English-Thai: HOPE Dictionary
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd,wise,intelligent
English-Thai: Nontri Dictionary
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม

*sagacious* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, 喆] a sage; wise; sagacious
明智[míng zhì, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, 明智] sensible; wise; judicious; sagacious

*sagacious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold

*sagacious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd FR:
เค็ม[adj.] (khem) EN: shrewd ; sharp ; sagacious FR: astucieux ; habile ; sagace
คิดการณ์ไกล[v. exp.] (khit kān kl) EN: make provision for ; be farsighted ; be provident ; be sagacious FR:
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité

*sagacious* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klugheit {f}sagaciousness
klug {adv}sagaciously
scharfsinnig {adv}sagaciously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sagacious*
Back to top