ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rewarding*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rewarding, -rewarding-

*rewarding* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rewarding (adj.) ซึ่งให้รางวัล See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน Syn. fulfilling, gratifying, satisfying
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It makes it a so much more rewarding life for them. Family means children.มันทำให้ชีวิตของพวกเขา มีความหมายขึ้นมาก ครอบครัวหมายถึงเด็กๆ
A little challenging. So rewarding though.ท้าทายความสามารถ มีผลตอบแทนดี
Find the scent, my compadres, and you too shall have much rewardings from Master for the toil factor you wage.ตามกลิ่นไป สหายทั้งหลาย แล้วพวกเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงาม จากเจ้านาย เพื่อตอบแทนหยาดเหงื่อของเจ้า
Today, I am rewarding them with these medals.วันนี้ ผมจะมอบเหรียญสดุดีให้พวกเขา
It's the captivity industry that keeps this slaughter going by rewarding the fishermen for their bad behavior.แต่ ริค ได้ชี้ให้เราเห็น ที่ๆพวกเขานำเรือไป ในซอกลับของแนวผา
It'll be very rewarding work for you.เป็นการตอบแทน การทำงานของนาย
By rewarding my fantastic kids,ด้วยการให้รางวัลแก่ลูกๆที่น่ารัก
I-I need Parker to know that I lead a full and rewarding life.ผม-ผมอยากให้พาร์กเกอร์รู้ว่า ผมนำพาไปสู่ชีวิตที่ดี
The man turned and there was something rewarding in his eyes.หมอนั่นหันมา... ... นั่นคือสิ่งตอบแทนในสายตาเขา
Who's he rewarding? Who, you?แล้วท่านเลือกให้คุณมีชีวิตรอด?
It's been so rewarding spending time with my little angel.มันยอดเยี่ยมมากค่ะที่ได้ใช้เวลากับนางฟ้าตัวน้อยๆของฉัน
Believe me, it's the most rewarding experience for the whole family.เชื่อฉัน มันเป็นประสบการณ์ชีวิต ให้ทั้งครอบครัวเลย

*rewarding* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful

*rewarding* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ผลตอบแทน[adj.] (hai phontøp) EN: rewarding FR:
คุ้มค่า[adj.] (khum khā) EN: remunerative ; rewarding ; worthwhile ; worth the price FR: profitable ; rentable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rewarding*
Back to top