ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*retinue*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น retinue, -retinue-

*retinue* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retinue (n.) ข้าราชบริพาร See also: บริวาร, กลุ่มผู้ติดตาม Syn. entourage, follovers
English-Thai: HOPE Dictionary
retinue(เรท'ทะนู) n. กลุ่มผู้ติดตาม,, See also: retinued adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
retinue(n) ผู้ติดตาม,บริวาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A retinue of over 100 virgins on your trip to Pyongyang?เสียงหญิงสาวบริสุทธิ์กว่าร้อยคน ที่ติดตามเจ้าไปเปียงยางงั้นรึ?
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า
A CIA asset and member of the prince's personal retinue.สายของซีไอเอและสมาชิก ในกลุ่มผู้ช่วยส่วนตัวของเจ้าชาย

*retinue* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人从[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, 人从 / 人從] retinue; hangers-on
[hù, ㄏㄨˋ, 扈] retinue

*retinue* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P)
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P)

*retinue* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
โดยเสด็จ[v.] (dōiset) EN: follow ; be in the retinue FR:
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
ตามเสด็จ[v. exp.] (tām sadet) EN: accompany (the royal family) ; be in the royal train ; be in the royal retinue FR:
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *retinue*
Back to top