ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*respectively*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น respectively, -respectively-

*respectively* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrespectively (adv.) โดยไม่คำนึงถึง See also: โดยไม่เอาใจใส่ Syn. unrelatedly
respectively (adv.) ตามลำดับ See also: โดยลำดับ Syn. severally
English-Thai: HOPE Dictionary
respectively(รีสเพค'ทิฟวลี) adv. ตามลำดับ,ทุก,แต่ละ,ต่างก็
English-Thai: Nontri Dictionary
respectively(adv) แต่ละ,ตามลำดับ,ทุกๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามลำดับ (adv.) respectively See also: in turn, in order, consecutively Syn. เป็นลำดับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And stacia jackson, respectively, turned up.และสตาเซีย แจ็คสัน จะถูกพบ
That is what "respectively" suggests. Mm-hmm. - Mm.เพราะงั้นเราถึงมีคำว่า "ตามลำดับ" นั่นแปลกดีเนอะ เราไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้น เรารู้ว่าเรานั่งตรงไหน
They joined the Euskadi Ta Askatasuna together at the ages of 18 and 16 respectively.ทั้งคู่เข้าร่วมกลุ่ม Euskadi Ta Askatasuna ตอนอายุ 18 และ 16
Lily and Eddie without a husband and father, respectively.เขาต้องทิ้งเอ็ดดี้ กับลิลลี่ ให้เป็นหม้าย และเป็นเด็กกำพร้า
My investigators are former FBI, CIA, respectively.นักสืบของผมเป็นอดีต FBI และ CIA
However, the latter two are utilized to create the colors green and blue, respectively.ยังไงก้เถอะ สองอย่างหลัง ทำให้เกิดสีเขียวและน้ำเงิน ตามลำดับ
Yes, we slipped below Leonard, but Annie and I are a close three and two, respectively.ใช่ แต่ถ้าให้เลนเนิร์ดเป็นที่ 1 แอนนี่กับฉันยังเป็นที่ 3 และ 2 ตามลำดับ
Teams two and three from the east and west, respectively.ทีม 2และ 3 เข้าทางตะวันออกและตะวันตก ตามลำดับ

*respectively* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, 分别 / 分別] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively

*respectively* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P)
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively)

*respectively* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยลำดับ[adv.] (dōi lamdap) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually FR: progressivement ; pas à pas
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually FR: progressivement ; graduellement
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively FR: dans l'ordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *respectively*
Back to top