ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*repulse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repulse, -repulse-

*repulse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repulse (vt.) ขับไล่ See also: ทำให้ล่าถอยไป Syn. beat off, drive away
repulse (vt.) รังเกียจ See also: ไม่ชอบ, ขยะแขยง Syn. disgust
repulse (vt.) ปฏิเสธ (ความช่วยเหลือ, มิตรภาพ) See also: ไม่ยอมรับ Syn. rebuff, reject
repulse (n.) การปฏิเสธ Syn. rebuff, rejection
repulse (n.) การขับไล่ Syn. rebuff
repulse from (phrv.) ขับไล่กลับไป Syn. repel from
English-Thai: HOPE Dictionary
repulse(รีพัลซฺ') vt.,n. (การ) ขับออก,ขับไล่ไสส่ง,ผลัก,ปัดแข้งปัดขา, See also: repulser n. repulsive adj. repulsion n., Syn. repel,rebuff
English-Thai: Nontri Dictionary
repulse(vt) ขจัด,ไล่,ขับไล่,ผลักไส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Does sexual activity always repulse you in this way?Does sexual activity always repulse you in this way?
A moniker which by the way repulses me.ซึ่งเป็นชื่อที่ผมฟังแล้วขยะแขยง
I know I repulse you, terrify you.ฉันรู้ ฉันเกลียดแก ฉันทำให้ เธอกลัว
Why are you trying to repulse Anna?ทำไมพวกนาย ถึงได้พยายามขับไล่แอนนา?
Are you really that repulsed by lady parts?เธอหยะแหยงชิ้นส่วนของผู้หญิงหรือไง?
I'm both repulsed and impressed by her Lady Macbethian ways. Hmm.ฉันตื่นเต้นและประทับใจวิธีแบบ เลดี้ แมคเบเธียนของเธอนะ
You're not repulsed by my behavior?คุณไม่รังเกียจพฤติกรรมฉันหรอ?
I thought I repulsed you. Any port in a storm.ฉันคิดว่าฉันปฏิเสธไปแล้วนะ\ยอมรับความจริงหน่อย
Are you repulsed by what I am?นายขยะแขยงในสิ่งที่ฉันเป็นไหมละ
Conrad, your gall never ceases to repulse me.คอนราด,คุณเก่งเสมอในการจิกกัดฉัน
Let him see his own child turned into the thing that repulses him most.ให้เขาเห็นว่าลูกของเขาได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ เขาพยายามจะขับไล่
Repulsed by her haggard appearance... the prince turned the woman away.ด้วยความอัปลักษณ์ของรูปกาย... เจ้าชายจึงขับไล่หญิงนางนั้น

*repulse* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐退[zhú tuì, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄟˋ, 逐退] repulse

*repulse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1,vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *repulse*
Back to top