ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*patrol wagon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น patrol wagon, -patrol wagon-

*patrol wagon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patrol wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, paddy wagon
English-Thai: HOPE Dictionary
patrol wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *patrol wagon*
Back to top