ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*outskirts*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น outskirts, -outskirts-

*outskirts* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outskirts (n.) พื้นที่รอบนอกของเมือง See also: ชานเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
outskirts(-ซฺ) n. ขอบ,ริม, Syn. border
English-Thai: Nontri Dictionary
outskirts(n) รอบนอก,ขอบเขตภายนอก,ชานเมือง,ริม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชานเมือง (n.) outskirts See also: suburb Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's holding penny captive out at the old bowl-rite bowling factory on the outskirts of town.เขาจับตัวเพนนี่ไว้ที่ โรงงานเก่าโบว์-ไรท์... ตั้งอยู่ที่นอกเมือง
A car just left from the outskirts of the park.มีรถคันนึง วิ่งผ่านสวนด้านนอกเข้ามาแล้ว
Setup posts in the outskirts of Midgar.กระจายกำลังไปที่รอบนอก ช่วงทางเข้ามิดการ์ซะ
My suspicions were first aroused when you appeared at the scene of the Blower-Draper death, on the outskirts of Sandford, despite the fact you live and work in the center of the village.ข้อสงสัยแรกคือเมื่อคุณปรากฏตัว ที่จุดเกิดเหตุตอนที่โบร์เวอร์และอีฟตาย นอกเมือง ทั้งที่คุณอาศัยและทำงานอยู่ใจกลางเมือง
You were already suspicious that George Merchant was buying up a large area of land on the outskirts of Sandford, after an article Tim Messenger wrote in the Sandford Citizen.คุณระแวงว่าจอร์ชกำลังจะซื้อ ที่ดินจำนวนมากตรงนอกเมือง หลังจากที่ทิมเขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์แซนฟอร์ด
A militia has formed on the outskirts of Las Vegas and begun to engage those affected.กองกำลังได้ก่อตัวที่นอกลาสเวกัส และเริ่มจะจู่โจมพวกนั้นก่อน
He'd moved to the outskirts of town.เขาย้ายออกไปแถบชานเมือง
Moored on the city's outskirts, out in this field.ที่จอดอยู่แถวชานเมือง และในที่ตรงนั้น
I want to buy a house on the outskirts of Tokyo in her name.ผมอยากได้บ้านแถวๆชานเมืองโตเกียว ผมอยากจะซื้อบ้านเป็นชื่อของเธอ
Shell Cottage, on the outskirts of Tinworth.กระท่อมเปลือกหอย มันอยู่บนขอบหน้าผาใกล้ทะเล
'Here to the outskirts of Istanbul'.'ที่นี่ นอกเมืองอิสตันบูล'
My brother told me that there was a hospital for the criminally insane on the outskirts of town.พี่ชั้นบอกว่า มีโรงพยาบาล สำหรับอาชญากรโรคจิต ข้างนอกเมือง

*outskirts* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四郊[sì jiāo, ㄙˋ ㄐㄧㄠ, 四郊] suburb; outskirts (of town)
城郊[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, 城郊] suburbs; outskirts of a city
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, 郊区 / 郊區] suburban district; outskirts; suburbs
郊外[jiāo wài, ㄐㄧㄠ ㄨㄞˋ, 郊外] outskirts
近郊[jìn jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, 近郊] suburbs; outskirts
近郊区[jìn jiāo qū, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, 近郊区 / 近郊區] suburbs; city outskirts

*outskirts* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンリュー[, banryu-] (n) outskirts of a city (fre
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) (1) circumference; outskirts; environs; around; in the area of; in the vicinity of; (2) {comp} (computer) peripheral; (P)
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in
場末[ばすえ, basue] (n,adj-no) outskirts (e.g. of a shopping district); rundown district
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P)
外辺[がいへん, gaihen] (n) (See 内辺・ないへん) outskirts; periphery; environs
村外れ[むらはずれ, murahazure] (n) edge of town; outskirts of a village
町外れ(P);町はずれ;街外れ[まちはずれ, machihazure] (n) outskirts (of a town); (P)
近郊[きんこう, kinkou] (n) suburbs; outskirts; (P)
郊外[こうがい, kougai] (n,adj-no) suburb; outskirts; (P)
野外[やがい, yagai] (n,adj-no) fields; outskirts; open air; suburbs; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

*outskirts* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชานเมือง[n. exp.] (chān meūang) EN: suburb ; outskirts ; urban fringe FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
เขตชานเมือง[n. exp.] (khēt chānme) EN: suburban zone ; outskirts FR: zone suburbaine [f]
รอบนอก[n. exp.] (rop nøk) EN: periphery ; outskirts ; outside ; outer area FR: périphérie [f] ; banlieue [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *outskirts*
Back to top