ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ostrich*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ostrich, -ostrich-

*ostrich* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ostrich (n.) นกกระจอกเทศ
ostrich (n.) ผู้หลบเลี่ยงปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
ostrich(ออส'ทริชฺ) n. นกกระจอกเทศ ,ผู้ที่ชอบหลบหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
ostrich(n) นกกระจอกเทศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ostrichesนกกระจอกเทศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจอกเทศ (n.) ostrich Syn. นกกระจอกเทศ
นกกระจอกเทศ (n.) ostrich
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ostrich egg is a single cell, and it can grow up to five pounds.ไข่นกกระจอกเทศก็เป็นเซลล์เซลล์เดียวที่โตได้ถึงห้าปอนด์
No, silly, it's an ostrich egg.เปล่า บ๊องเหรอ นี่เป็นไข่ออสตริส
I'm back there with broken zippers and ostrich feather fans that won't open or close.ผมกลับไปจัดการกับพวกซิปแตกพวกนั้น... ...แล้วก็พัดขนนกกระจอกเทศ ที่มันกางหรือหุบไม่ได้
From ostrich to terns, to hummingbirds, from penguinsFrom ostrich to terns, to hummingbirds, from penguins
Artie asked if he could make a gigantic omelet when I'm done with the ostrich eggs I'm smuggling in my bra.อาร์ตี้ถามชั้นว่า เขาสามารถทำไข่เจียวยักษ์ได้ จากไข่นกกระจอกเทศ ที่ชั้นลักลอบยัดเอาไว้ในบรา
And no matter your skills as a promoter, you can't organize an ostrich race with just one ostrich!และไม่ว่าเจ้าจะเก่งกาจอย่างไร เจ้าก็ไม่สามารถจัดการแข่งขึ้นมาได้ ด้วยนกกระจอกเทศเพียงตัวเดียว
Did you know that ostriches have suicidal tendencies?เจ้าเคยรู้เรื่อง แนวโน้มที่ นกกระจอกเทศจะฆ่าตัวตายมั้ย
Whoa! Somebody's auctioning off a jeweled ostrich bridle!เฮ้ย มีคนเอาบังเหียนนกกระจอกเทศฝังเพชรขึ้นประมูลบนเน็ตแน่ะ
Quick, an ostrich, a tank of ether, a '63 Impala convertible.ด่วนนกกระจอกเทศ, ถัง อีเทอร์ 63 Impala แปลง.
I'm sure you and Ostrich Stark have a lot to talk about.ข้าแน่ใจว่าเจ้ากับออสริชมีเรื่องจะคุยกันเยอะ
No ostrich is going to kill me.นกกระจอกเทศไม่มีทางได้ฆ่าผม
Ostriches were a mistake.นกกระจอกเทศเป็นความผิด

*ostrich* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驼鸡[tuó jī, ㄊㄨㄛˊ ㄐㄧ, 驼鸡 / 駝雞] ostrich (Struthio camelus); also written 鴕鳥 鸵鸟; fabulous bird like Sinbad's roc
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 鸵 / 鴕] ostrich
鸵鸟[tuó niǎo, ㄊㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ, 鸵鸟 / 鴕鳥] ostrich

*ostrich* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーストリッチ[, o-sutoricchi] (n) ostrich
オーストリッチレザー[, o-sutoricchireza-] (n) ostrich leather
オストリッチ[, osutoricchi] (n) ostrich
オストリッチポリシー[, osutoricchiporishi-] (n) ostrich policy
現実逃避[げんじつとうひ, genjitsutouhi] (n,adj-no) escape from reality; escapism; ostrichism
草蘇鉄[くさそてつ;クサソテツ, kusasotetsu ; kusasotetsu] (n) (uk) Ostrich fern; Matteuccia struthiopteris
雁足[がんそく, gansoku] (n) (See 草蘇鉄) ostrich fern; Onoclea orientalis
駝鳥;鴕鳥(iK)[だちょう;ダチョウ, dachou ; dachou] (n) (uk) ostrich

*ostrich* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนนกกระจอกเทศ[n. exp.] (khon nok kr) EN: ostrich feather FR: plume d'autruche [f]
กระจอกเทศ[n.] (krajøkthēt) EN: ostrich FR: autruche [f]
เนื้อนกกระจอกเทศ[n. exp.] (neūa nok kr) EN: ostrich meat FR: viande d'autruche [f]
นกกระจอกเทศ[n. exp.] (nokkrajøk t) EN: ostrich FR: autruche [f]
สเต็กนกกระจอกเทศ[n. exp.] (satek nok k) EN: ostrich steak FR: steak d'autruche [m]

*ostrich* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senf {m}; Mostrich
Straußenfeder {f}ostrich feather
Straußenei {n}ostrich egg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ostrich*
Back to top