ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*miserableness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น miserableness, -miserableness-

*miserableness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miserableness (n.) ความทุกข์ยาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *miserableness*
Back to top