ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*managing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น managing, -managing-

*managing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
managing (adj.) เกี่ยวกับการจัดการ See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ Syn. managerial
managing director (n.) กรรมการผู้จัดการ
managing editor (n.) บรรณาธิการบริหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
managing editorn. บรรณาธิการผู้จัดการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managing your bossการจัดการผู้บังคับบัญชา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MD (abbr.) คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director
ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง (n.) senior executive managing director
กรรมการผู้จัดการ (n.) managing director See also: manager of the board
เอ็มดี (n.) Managing Director See also: MD Syn. กรรมการผู้จัดการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never know... what the managing director of Ginei Studios... saw in a snub-nosed little girl on her way to school.ฉันก็ไม่รู้ว่า... อะไรที่ทำให้ผู้บริหาร แห่งสตูดิโอ จิเนอิ... เห็นในตัวเด็กสาวจมูกบี้ตัวเล็กๆ ที่กำลังเดินไปโรงเรียน.
Well, you remember the managing director said... his next film was set in Manchuria...ก็, คุณจำที่ ผู้บริหารสตูดิโอพูดว่า... หนังเรื่องต่อไปของเขาจะถ่ายทำใน แมนจูเรีย ใช่มั้ย...
This is "Mr. Otaki", the managing director's son.นี่คือ"คุณ โอทาคิ", ลูกชายของท่านผู้บริหาร.
I've got to start managing my fans.เลยต้องหัดวางตัวก็แฟนคลับแต่เนิ่นๆ.
Point blank, Dean Witter needs to be managing your retirement portfolio.พูดตรงๆ เราต้องการจัดการกองทุนให้คุณ
Just keep managing the two-ways or else we're gonna have dropout.ดูการติดต่อไว้ไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลเราช้า
Look, I can't have you micro-managing my work here, Lynn.นี่ ผมให้คุณดูงานผมทุกระเบียดนิ้วไม่ได้นะลินน์
Right ! The managing director !อ๋อใช่ กรรมการผู้จัดการไง
It hasn't collapsed yet, you're managing it properly?ยังไม่เจ๊งใช่ไหม , แกคิดว่ายังบริหารได้ดีใช่ไหม?
I'm managing the store on weekends, starting soon,ไม่หรอกครับเมเบลดูอยู่.
You are managing the relations.ได้ข่าวว่าเธอมีแผนจะ ต่อเติมโบสถ์หรือ?
Well, I'm managing the new Weight-Not branch in Boca Raton.ฉันกำลังจัดการงานสาขาใหม่ของ Weight-Not ที่โบก้า ราตอน

*managing* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮办[bāng bàn, ㄅㄤ ㄅㄢˋ, 帮办 / 幫辦] assist in managing; deputy
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, 协理 / 協理] assistant manager; to cooperate in managing

*managing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty
やり繰り(P);遣り繰り[やりくり, yarikuri] (n,vs) (uk) making do; getting by (somehow); managing; (P)
主幹[しゅかん, shukan] (n) (1) chief editor; managing editor; (2) manager; person in charge; (P)
会社経営[かいしゃけいえい, kaishakeiei] (n) company management; managing a company
取締役社長[とりしまりやくしゃちょう, torishimariyakushachou] (n) managing director; president of a company (US)
国会運営[こっかいうんえい, kokkaiun'ei] (n) business in the Diet; managing Diet affairs
専務[せんむ, senmu] (n) managing director; special duty; conductor; (P)
専務取締役[せんむとりしまりやく, senmutorishimariyaku] (n) (senior) managing director
常務[じょうむ, joumu] (n) (1) (abbr) managing director; executive director; (2) routine business; regular business; (P)
常務取締役[じょうむとりしまりやく, joumutorishimariyaku] (n) managing director
抜き差し;抜差し[ぬきさし, nukisashi] (n,vs) (1) addition and deletion; taking out and putting in; plugging and unplugging; (2) (See 抜き差しならない,抜き差しならぬ) making do; getting by; managing
算段[さんだん, sandan] (n,vs) contriving; managing; raising (money)
管理システム[かんりシステム, kanri shisutemu] (n) {comp} managing system
管理開放型システム[かんりかいほうがたシステム, kanrikaihougata shisutemu] (n) {comp} managing open system
遣り繰り算段[やりくりさんだん, yarikurisandan] (n,vs) managing to get by
Japanese-English: COMDICT Dictionary
管理システム[かんりシステム, kanri shisutemu] managing system
管理開放型システム[かんりかいほうがたシステム, kanrikaihougata shisutemu] managing open system

*managing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
เอ็มดี[n. exp.] (Em-Dī) EN: Managing Director FR:
กรรมการฝ่ายบริหาร[n. exp.] (kammakān fā) EN: managing director (M.D.) FR:
กรรมการฝ่ายจัดการ[n. exp.] (kammakān fā) EN: managing director (M.D.) FR:
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส[n. exp.] (phū chūay k) EN: senior vice president ; senior deputy managing director FR:

*managing* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorstand {m} (Firma)board of directors; managing board
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]managing director [Br.]
Generaldirektor {m}managing-director

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *managing*
Back to top