ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*leather*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น leather, -leather-

*leather* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hell for leather (idm.) เคลื่อนไปไม่หยุด See also: แล่นไปไม่หยุด
leather (n.) หนัง See also: หนังสัตว์
leather boot (n.) รองเท้าบู๊ตมีความสูงถึงเข่า
leathercolored (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอ่อน (เหมือนหนัง)
Leatherette (n.) การเลียนแบบให้เหมือนหนัง (เช่นใช้กระดาษหรือผ้าทำ)
leathern (adj.) ที่ทำจากหนัง
leatherwood (n.) ต้นไม้ผลัดใบแถบตะวันออกของอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Dirca Palustris
patent leather (n.) หนังสีดำลื่น แข็งและเป็นมัน
washing leather (n.) หนังเนื้อนิ่มใช้ขัดถูก
English-Thai: HOPE Dictionary
leather(เลธ'เธอะ) {leathered,leathering,leathers} n. หนังฟอก,ผลิตภัณฑ์หนังฟอก. adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหนังฟอก. vt. คลุมด้วยหนังฟอก
leathern(เลธ'เธิร์น) adj. ทำด้วยหนังฟอก,คล้ายหนังฟอก
leatherneck(เลธ'เธอะเนค) n. ทหารเรือ
washing leathern. หนังขัดถู
English-Thai: Nontri Dictionary
leather(adj) ทำด้วยหนังสัตว์,คล้ายหนังฟอก
leathern(adj) ทำด้วยหนังสัตว์,คล้ายหนังฟอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coriaceous; leatheryคล้ายแผ่นหนัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leathery; coriaceousคล้ายแผ่นหนัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leatherหนังฟอก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระสาบ (n.) leather bag
กุบ (n.) leather sheath See also: leather scabbard Syn. ซองหนัง
คอหนัง (n.) leatherneck Syn. ทหารนาวิกโยธิน
ซองหนัง (n.) leather sheath See also: leather scabbard
ทหารนาวิกโยธิน (n.) leatherneck
รองเท้าหนัง (n.) leather shoes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์
Man in leather jacket!ผู้ชายในแจ๊คเก็ตหนัง!
Yep, either right here on this fabulous leather couch... or I'll take them with a coffee into the courtyard... like a regular movie star.ใช่ค่ะ ถ้าไม่บนโซฟาหนัง ที่สวยงามตัวนี้ หนูก็จะเอาพวกมัน ไปที่ลานพร้อมกับกาแฟ เหมือนกับดาราหนังทั่วไป
Hoodie, wife-beater, leather jacket.เสื้อฮู้ด เสื้อกล้าม เสื้อหนัง
All that leather stands in the mud, nothing happens, Go figure, What is that?หนังพวกนั้นยังทนโคลน ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ลองคิดดูสิ จริงมั้ย
Black coat, possibly leather, dark T-shirt, dark pants.เสื้อโค้ทสีดำ น่าจะเป็นเสื้อหนัง เชิ้ตสีดำ กางเกงดำ
Awesome. You went with the leather sleeves.สุดยอดเลย เธอเก่งมากเลย
The very attractive leather sofa, there.เก้าอี้โซฟา หนังแท้ สวยมากนะครับ ตัวนี้
Brown leather chesterfield, brass stud decoration... in slightly distressed condition at £90.หนังแท้เชสเตอร์ฟิลด์ สีน้ำตาล ประดับทองเหลือง สภาพยังพอไหวอยู่ครับ เริ่มที่ 90
O friend, beat thee thy leather while I go pick the flower.สหายของข้า... ขณะที่ข้าขึ้นไปเด็ดดอกไม้นั่น กับจังหวะดนตรีของเจ้า
Maybe it's time I lit up that leather once and for all.บางทีคงถึงเวลาที่ต้องเล่นกันถึงเลือดถึงเนื้อแล้ว
Tickets to this race are hotter than a black leather seat on a hot summer day!บัตรเข้าชมการแข่งขันนี้จะร้อนกว่า เบาะหนังแท้สีดำในวันฤดูร้อน!

*leather* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛皮[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, 牛皮] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag
[pí, ㄆㄧˊ, 皮] leather; skin; fur; surname Pi
皮囊[pí náng, ㄆㄧˊ ㄋㄤˊ, 皮囊] leather bag
皮箱[pí xiāng, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄤ, 皮箱] leather suitcase
皮袋[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, 皮袋] leather bag; leather pouch (for liquid)
皮鞋[pí xié, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ, 皮鞋] leather shoes
[jú, ㄐㄩˊ, 踘] leather ball
[sè, ㄙㄜˋ, 轖] leather top of a cart
革履[gé lǚ, ㄍㄜˊ ㄌㄩˇ, 革履] leather (shoes); fig. western dress
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
皮带[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, 皮带 / 皮帶] strap; leather belt
皮条[pí tiáo, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, 皮条 / 皮條] thong; leather strap; pimp; procurer
皮革[pí gé, ㄆㄧˊ ㄍㄜˊ, 皮革] leather
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 鞹] leather
均湿[jūn shī, ㄐㄩㄣ ㄕ, 均湿 / 均濕] to moisten evenly (e.g. in tanning leather)
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 鞝] patch of leather
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 硝] saltpeter; to tan (leather)

*leather* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーストリッチレザー[, o-sutoricchireza-] (n) ostrich leather
オイルドレザー[, oirudoreza-] (n) oiled leather
ぎゅうぎゅう[, gyuugyuu] (adj-na,adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P)
クラリーノ[, kurari-no] (n) Clarino (brand-name synthetic leather)
コードバン[, ko-doban] (n) cordovan (type of leather)
セーム革[セームがわ, se-mu gawa] (n) chamois leather
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178)
ヌバック[, nubakku] (n) nubuck (type of leather)
モロッコ革[モロッコがわ, morokko gawa] (n) morocco leather
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut
レザペパ[, rezapepa] (n) (See レザーレット) coated paper; leatherette paper
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
力革[ちからがわ, chikaragawa] (n) leather stirrup
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn
皮剥ぎ;皮剥[かわはぎ, kawahagi] (n) filefish; leatherfish
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
縅;威(ateji)[おどし, odoshi] (n) leather strap binding the plates of traditional Japanese armor (armour)
金唐革;金唐皮[きんからかわ, kinkarakawa] (n) thin leather with gold patterns (introduced from Europe during the Edo period)
鉄線[てっせん, tessen] (n) (1) iron (steel) wire; (2) Chinese clematis; Clematis florida; leather flower
長靴[ながぐつ;ちょうか, nagagutsu ; chouka] (n) leather boots; rubber boots; wellingtons; wellies; long boots; high boots
面綱[おもづな, omoduna] (n) (1) (obs) bridle made from knotted rope or leather; (2) multi-coloured rope ceremonial garland, placed on cattle, large rocks, etc.
革手袋[かわてぶくろ, kawatebukuro] (n) leather gloves
革紐;皮ひも;皮紐[かわひも, kawahimo] (n) leather strap; thong; leash
革製;皮製[かわせい, kawasei] (n,adj-no) leather; leather-bound; leathern
革製バッグ[かわせいバッグ, kawasei baggu] (n) leather bag; leather handbag
革質[かくしつ, kakushitsu] (n,adj-no) coriaceous; leathery

*leather* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาะหนัง[n. exp.] (bǿ nang) EN: leather seat FR: siège en cuir [m]
ฟอกหนัง[v.] (føknang) EN: tan ; tan leather FR: tanner (le cuir)
จรรม[n.] (jam) EN: animal skin ; leather FR:
จัมมะ[n.] (jamma) EN: animal skin ; leather FR:
จรรม-[pref.] (jamma-) EN: animal skin ; leather FR:
จรรมขัณฑ์[n.] (jammakhan) EN: leather sheet FR:
คอหนัง[n. exp.] (khø nang) EN: leatherneck FR:
กระเป๋าหนัง[n. exp.] (krapao nang) EN: leather wallet FR:
กระสาบ[n.] (krasāp) EN: leather bag FR:
หนัง[n.] (nang) EN: leather ; skin ; hide FR: cuir [m] ; peau [f]
หนังสัตว์[n. exp.] (nang sat) EN: leather ; skin (of an animal) FR: cuir [m] ; peau de bête [f]
หนังแท้[n. exp.] (nang thaē) EN: genuine leather FR: cuir véritable [m]
แผนกเครื่องหนัง[n. exp.] (phanaēk khr) EN: leather department FR:
ปลาสีเสียด[n. exp.] (plā sīsīet) EN: yellow queenfish ; largemouthed leatherskin ; doublespotted queenfish ; Scomberoides lysan FR: Scomberoides lysan
ปลาวัว [n. exp.] (plā wūa) EN: leatherjacket fish ; skipjack ; leather jack FR:
ปรงไข่ [n. exp.] (prong khai) EN: Leather fern ; Swamp fern FR:
ปรงทอง [n. exp.] (prong thøng) EN: Leather fern ; Swamp fern FR:
รองเท้าหนัง[n. exp.] (røngthāo na) EN: leather shoes FR: chaussures de cuir [fpl]
เต่าเหลี่ยม[n.] (taolīem) EN: leatherback turtle ; leatherback sea turtle ; lute turtle ; leathery turtle ; Dermochelys coriacea FR:
เต่ามะเฟือง[n.] (taomafeūang) EN: leatherback turtle ; leatherback sea turtle ; lute turtle ; leathery turtle ; Dermochelys coriacea FR:
ถุงมือหนัง[n. exp.] (thung meū n) EN: leather gloves FR: gants en cuir [mpl]
ถุงมือหนังแท้[n. exp.] (thung meū n) EN: genuine leather gloves FR: gants en cuir véritable [mpl]

*leather* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstleder {n}imitation leather; leatherette
Ziegenleder {n} | feines Ziegenlederkid leather; kidskin | cordovan
Lederhose {f}leather trousers; leather shorts; lederhosen
Saffianleder {n}Morocco leather
Lackleder {n}patent leather
Sämischleder {n}shammy leather
Sohlenleder {n}sole leather
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]toadstool (leather) coral
Waschleder {n}wash leather
Ledereinband {m}leather binding
Lederjacke {f}leather jacket
Lederwaren {pl}leather goods
Leder {n}leather
ledern {adj}leathern
lederhart {adj}leather-hard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *leather*
Back to top