ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*kindergartener*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น kindergartener, -kindergartener-

*kindergartener* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kindergartener (n.) ครูโรงเรียนอนุบาล Syn. kindergartener
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wilkins, please remove this... yellow-haired kindergartener, here.วิลคินส์ เชิญแซะแม่นาง... หนูน้อยผมเหลืองอ๋อยออกไปซะ
Are you a kindergartener?เธอเป็นเด็กอนุบาลรึไง?

*kindergartener* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
園児[えんじ, enji] (n) kindergarten pupil; kindergartener; (P)
幼稚園児[ようちえんじ, youchienji] (n) kindergartener; pre-schooler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *kindergartener*
Back to top