ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*illegally*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น illegally, -illegally-

*illegally* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illegally (adv.) อย่างผิดฎหมาย See also: อย่างไม่ถูกต้อง Syn. unjustly, wrongly
sold illegally (adj.) ซึ่งขายผิดกฏหมาย Ops. legal
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!"
While you were in prison, caught for illegally immigrating Chineseระหว่างที่แกติดคุกอยู่นะ มีการกวาดจับคนจีนที่แอบเข้าประเทศมา
People have abandoned their cars, grabbed their belongings and they are wading across the river illegally into Mexico.หลายคนสละรถ คว้าสมบัติส่วนตัว... ...เดินลุยน้ำข้ามประเทศเม็กซิโกอย่างผิดกฎหมาย
You know what happens if they find out she's illegally here on a fake marriage?รู้มั้ยว่า อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกนั้นรู้เข้า ว่าเค้าเข้ามาอย่างผิดกฎหมายด้วยการเล่นละครแต่งงาน
You're not illegally allowing underage kids or anything are you?คุณไม่ได้อนุญาตให้เด็กต่ำกว่าเกณฑ์เข้ามาเที่ยว หรือค้าขายอะไรผิดกฎหมายใช่ไหม?
Turns out she's here illegally. You should have seen me, Dex.ปรากฎว่าเธออยู่อย่างผิดกฎหมาย พี่น่าจะเห็นฉัน เด็กซ์
Without a modicum of evidence, illegally detained an innocent pregnant woman in a dank storeroom.ไม่มีแม้แต่หลักฐาน คุมขังบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่บริสุทธิ์ ในห้องเก็บของที่มืดๆ
Lost his licence three years ago for illegally bringing in lion cubs.ตัวโตประมาณ 3 ปี ลักษณะเหมือนลูกสิงโต
They need a juvenile living here illegally deported back to Canada;เขาต้องการให้เราส่งตัวเด็กที่อยู่ที่นี่อย่างผิดกฏหมาย กลับไปน่ะ
I hope your stay here has convinced you not to try crossing the border illegally in the future;ฉันหวังว่า การมาอยู่ที่นี่จะทำให้เธอ ไม่พยายามข้ามกลับมา แบบผิดกฏหมายอีก ในอนาคค
You speed your way into the parole office right now, or you illegally violate, and we come looking for you.คุณจะรีบไปไหน เข้ามารายงานตัวที่สำนักงาน เดี๋ยวนี้เลย หรือคุณจะละเมิด และให้เราตามหาคุณ
Would you have this corroboration without the information extracted illegally from the vehicle?บอกเขาว่าคุณจะกำจัดข้อมูลทั้งหมด\ถ้าเขาปฏิเสธจะติดสินบน

*illegally* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device)
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings

*illegally* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขโมยข้ามพรมแดน[v. exp.] (khamōi khām) EN: cross the border illegally ; cross a border secretly FR: franchir la frontière illégalement
อย่างผิดกฎหมาย[adv.] (yāng phit k) EN: illegitimately ; illegally FR: d'une manière illégitime

*illegally* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
illegal {adv}illegally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *illegally*
Back to top