ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*glazier*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glazier, -glazier-

*glazier* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glazier (n.) ช่างติดตั้งกระจก See also: ช่างกระจก
glaziery (n.) งานติดตั้งกระจก
English-Thai: HOPE Dictionary
glazier(เกล'ซิเออะ) n. ช่างติดกระจก
glaziery(เกล'ซิเออรี) n. งานติดกระจก
English-Thai: Nontri Dictionary
glazier(n) ช่างกระจก

*glazier* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, 泥子] putty (used by plumbers and glaziers)

*glazier* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างกระจก[n. exp.] (chang krajo) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker FR: vitrier [m]
ช่างติดตั้งกระจก[n. exp.] (chang titta) EN: glazier FR: vitrier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *glazier*
Back to top