ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*garlic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น garlic, -garlic-

*garlic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garlic (n.) กระเทียม See also: ต้นกระเทียม
garlic (adj.) ซึ่งปรุงรสด้วยกระเทียม See also: เกี่ยวกับกระเทียม
garlic clove (n.) กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม
English-Thai: HOPE Dictionary
garlic(การ์'ลิค) n. กระเทียม (Allium sativum) ,พืชกระเทียม. adj. ซึ่งใสหรือเกี่ยวกับกระเทียม, See also: garlicky adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
garlic(n) กระเทียม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garlicกระเทียม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเทียม (n.) garlic See also: Allium sativum Linn. Syn. หอมเทียม
หอมเทียม (n.) garlic See also: Allium sativum Linn.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป
The body's not even cold, and she's out buying garlic presses.เนื้อตัวก็ไม่เย็น แต่เธอซื้อเครื่องบดกระเทียมมาใหม่
The garlic press. It's not nearly as handy as I thought it'd be.เครื่องบดกระเทียม มันไม่เวิร์ค อย่างที่คิดเลย บดด้วยมือดีกว่า
Saute until garlic turn light brown.ผัดจนกระเทียมเป็นสีเหลืองทอง
Now crush the garlic in the mortar with a pinch of salt.ตำกระเทียมให้แหลก เหยาะเกลือหยิบมือ
Except for that garlic breath.ยกเว้นแต่กลิ่นกระเทียมที่ปนมากับลมหายใจ
Then stew them in boiling water, add some sugar, salt,soy sauce, and spring onion and garlic, add some aniseeds, and some fennel.จนเดือดแล้วเนี่ย ก็ใส่น้ำตาล เกลือ ซีอิ้ว
And while we're on the subject, garlic is tasty on pizza.แล้วก็พวกกระเทียมในพิสซ่า
I was just trying to help, Dave. You have garlic breath.เราแค่อย่างจะช่วย เดฟ กลิ่นปากนายเหมือนกระเทียม
He really did have garlic breath.แต่เขามีกลิ่นกระ้ทียมจริงๆนะ
That everyone makes with chilies and garlic and peppercorns and chocolate and broth.ตาเขาแทบถลนออกมาแน่ะ
Here you go the liver and garlic set meal.ไปเตรียมตับกับกระเทียมมาทำอาหาร

*garlic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压蒜器[yā suàn qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, 压蒜器 / 壓蒜器] garlic press
大蒜碾碎器[dà suàn niǎn suì qì, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˇ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, 大蒜碾碎器] garlic press
蒜苗[suàn miáo, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄠˊ, 蒜苗] garlic shoot; garlic sprouts
蒜茸钳[suàn róng qián, ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, 蒜茸钳 / 蒜茸鉗] garlic press
青蒜[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, 青蒜] garlic shoots and leaves
韭菜[jiǔ cài, ㄐㄧㄡˇ ㄘㄞˋ, 韭菜] garlic chives; leek
香蒜酱[xiāng suàn jiàng, ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧㄤˋ, 香蒜酱 / 香蒜醬] garlic sauce; pesto
蒜茸[suàn róng, ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, 蒜茸] crushed garlic
大蒜[dà suàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ, 大蒜] garlic
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, 蒜] garlic
大蒜炒肉片[dà suàn chǎo ròu piàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, 大蒜炒肉片] stir-fried pork with garlic

*garlic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーリック[, ga-rikku] (n) (See 大蒜) garlic (edible plant, Allium sativum)
ガーリックソルト[, ga-rikkusoruto] (n) garlic salt
ガーリックトースト;ガーリック・トースト[, ga-rikkuto-suto ; ga-rikku . to-suto] (n) garlic toast
ニンニク絞り器[ニンニクしぼりき, ninniku shiboriki] (n) garlic press
二文字[ふたもじ, futamoji] (n) (1) two (written) characters; (2) (arch) (fem) (See 韮) Chinese chive; garlic chive (Allium tuberosum)
大蒜;蒜;葫[にんにく, ninniku] (n) garlic (edible plant, Allium sativum)
小韮[こみら, komira] (n) (arch) (See 韮) Chinese chive; garlic chive (Allium tuberosum)
蒜;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.)
韮;韭[にら;みら(ok);かみら(ok);ニラ, nira ; mira (ok); kamira (ok); nira] (n) (uk) Chinese chive; garlic chive (Allium tuberosum)
黄韮[きにら, kinira] (n) Chinese yellow chives (Allium tuberosum); Chinese leek sprouts; yellow garlic chives; gau wong

*garlic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอมขาว[n.] (hømkhāo) EN: garlic plant FR:
หอมแป้น[n.] (hømpaēn) EN: garlic chive FR:
หอมเตียม[n.] (hømtīem) EN: garlic plant FR:
หัวกระเทียม[n. exp.] (hūa krathīe) EN: garlic FR: aïl [m] ; tête d'aïl [f]
หัวเทียม[n.] (hūathīem) EN: garlic FR: aïl [m] ; tête d'aïl [f]
ขนมปังกระเทียม[n. exp.] (khanompang ) EN: garlic bread FR:
ข้าวไก่กระเทียม[n. exp.] (khāo kai kr) EN: garlic chicken with rice ; garlic chicken rice FR:
ข้าวหมูกระเทียมพริกไทย [n. exp.] (khāo mū kra) EN: garlic and pepper pork with rice FR:
กลีบกระเทียม[n. exp.] (klīp krathī) EN: garlic clove FR: gousse d'ail [f]
กระเทียม[n.] (krathīem) EN: garlic ; garlic clove FR: ail [m] ; gousse d'ail [f]
กระเทียมดอง[n. exp.] (krathīem dø) EN: pickled garlic FR:
กระเทียมจีน[n. exp.] (krathīem Jī) EN: Chinese garlic FR: ail chinois [m] ; ciboulette de Chine [f] ; ciboule de Chine [f] ; ail à feuilles plates [m]
กระเทียมเจียว[n. exp.] (krathīem jī) EN: fried garlic FR: ail frit [m]
กระเทียมเผา[n. exp.] (krathīem ph) EN: broiled garlic gloves FR:
กระเทียมผสมเกลือ[n. exp.] (krathīem ph) EN: garlic salt [m] FR:
กระเทียมผง[n. exp.] (krathīem ph) EN: garlic powder FR:
กระเทียมสับ[n. exp.] (krathīem sa) EN: chopped garlic FR:
กระเทียมซอย[n. exp.] (krathīem sø) EN: sliced garlic FR:
กระเทียมเถา[n. exp.] (krathīem th) EN: garlic vine ; Mansoa alliacea ; Pachyptera hymenaea FR: Mansoa alliacea ; Pachyptera hymenaea
กระเทียมโทน[n. exp.] (krathīemthō) EN: single clove garlic FR: ail à gousse unique [f]
กุยช่าย[n.] (kuichāi) EN: Chinese leek ; Chinese Chive ; garlic chive ; Allium tuberosum FR: Allium tuberosum
กุ่ม[n.] (kum) EN: garlic pear ; Crateva FR:
กุ่มบก[n. exp.] (kum bok) EN: sacred garlic pear ; temple plant ; Crataeva adansonii FR: Crataeva adansonii
หมูทอดกระเทียม[n. exp.] (mū thøt kra) EN: fried pork ribs with garlic ; garlic pork FR:
หมูทอดกระเทียมพริกไทย[n. exp.] (mū thøt kra) EN: fried pork with garlic pepper FR:
ผัดผักบุ้งไฟแดง[n. exp.] (phat phakbu) EN: stir-fried morning glory ; stir-fried swamp cabbage ; morning-glory vine fried in garlic, chili and bean sauce FR:
รัสเซียนเพนิซิลลิน[n. exp.] (Ratsīen phē) EN: Russian penicillin ; garlic FR:
โรคกลัวกระเทียม[n. exp.] (rōk klūa kr) EN: alliumphobia ; fear of garlic FR:
ซี่โครงหมูเต้าซี่[n. exp.] (sīkhrōng mū) EN: steamed pork with black bean garlic sauce FR:
เต้าซี่[X] (taosī) EN: black bean garlic sauce FR:
ต้นกระเทียม[n. exp.] (ton krathīe) EN: garlic plant FR: ail [m]

*garlic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knoblauchzehe {f}garlic clove; clove of garlic
Knoblauch {m} [bot.] [cook.]garlic
Knoblauchpresse {f}garlic press
knoblauchähnlich {adj}garlicky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *garlic*
Back to top