ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*embrocate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น embrocate, -embrocate-

*embrocate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embrocate (vt.) ทายาลงบนผิวหนัง See also: ทาโลชั่นลงบนผิวหนัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *embrocate*
Back to top