ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*draw in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น draw in, -draw in-

*draw in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
draw in (phrv.) ดึง See also: ลาก Syn. haul in, pull in
draw in (phrv.) มีแสงน้อยมาก See also: มืดเร็วมาก
draw in (phrv.) เคลื่อนเข้าข้างทาง See also: เเล่นเข้าข้างทาง Syn. get in
draw in (phrv.) ทำให้ประทับใจ See also: ดึงดูด Syn. pull in
draw in (phrv.) ชวนให้ร่วม See also: ชักนำให้เข้าร่วม
draw in (phrv.) ใช้หนี้
draw in (phrv.) ระมัดระวังในการใช้เงิน
draw into (phrv.) แล่นเข้าสู่สถานี (รถไฟ, รถโดยสาร)
draw into (phrv.) กระตุ้นให้เข้าร่วม See also: ดึงดูดให้ทำ
withdraw into (phrv.) แยกตัว See also: ถอนตัว, ออกห่างจาก Syn. retire into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see how you could draw information out of people?เห็นไหม คุณสามารถล้วงข้อมูลจากคนอื่นได้แค่ไหน
Before the turtle can draw in his head and his...ก่อนที่เต่าจะหดหัว แล้วก็หด...
He's the biggest draw in this town, and if you're ready for something, we're ready for it.เขาเป็นการพนันครั้งที่ มากที่สุดในเมืองนี้ และหากนายพร้อมสำหรับ ทุกสิ่งเราก็พร้อมสำหรับมัน
You want to see the fastest draw in the west?คุณอยากจะเห็นอะไรที่มันแรงแบบสุดยอดมั๊ยล่ะ
We'll be back for the next blood draw in 15 minutes.ฉันจะกลับมา เพื่อเจาะเลือดครั้งต่อไป ใน 15 นาที
You draw instead of collect.เธอวาดรูปทั้งที่ควรจะทำงาน
Something's gotta draw in the out-of-towners, otherwise, we'd all go hungry.ไ่ม่งั้นพวกเราก็จะหิวกันหมด
Every breath you draw in my presence annoys me.ลมหายใจของเจ้าใกล้ๆข้า ทำให้ข้ารำคาญ

*draw in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸い寄せる;吸寄せる[すいよせる, suiyoseru] (v1,vt) to draw in; to attract
導き入れる[みちびきいれる, michibikiireru] (v1,vt) to lead into; to draw into
引き込む;引きこむ;引込む(io)[ひきこむ, hikikomu] (v5m,vt) to draw in; to win over
引っ込める;引っこめる[ひっこめる, hikkomeru] (v1,vt) to draw in; to take in

*draw in* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูด[v.] (dūt) EN: absorb ; suck ; imbibe ; soak up ; draw in FR: absorber ; aspirer ; sucer
แขม่ว[v.] (khamaēo) EN: contract to draw in ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR: réduire
ระบาย[v.] (rabāi) EN: paint ; draw in colour FR: peindre ; colorier
สูบ[v.] (sūp) EN: suck ; draw into ; pump FR: pomper ; aspirer
ถอยร่น[v. exp.] (thøi ron) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray ; retreat FR: perdre pied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *draw in*
Back to top