ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*draw back*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น draw back, -draw back-

*draw back* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
draw back (phrv.) รูดกลับ See also: ชักกลับ Syn. pull back
draw back (phrv.) ถอยกลับ Syn. pull back
draw back (phrv.) อยู่ห่างจาก
draw back (phrv.) ถอนตัวจาก (ข้อตกลง, สัญญา) See also: ถอนสัญญา Syn. pull back
draw back (phrv.) ถอนคืน See also: เบิกคืน Syn. withdraw, retract
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะงักงัน (v.) draw back See also: stop short, to be taken aback, shrink back Syn. ชะงัก
ผงะ (v.) draw back See also: stop short, to be taken aback, shrink back Syn. ชะงัก, ชะงักงัน

*draw back* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liě, ㄌㄧㄝˇ, 咧] draw back corners of mouth
后退[hòu tuì, ㄏㄡˋ ㄊㄨㄟˋ, 后退 / 後退] recoil; draw back; fall back; retreat

*draw back* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっこむ[, sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area)
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
引っ込む(P);引っこむ[ひっこむ, hikkomu] (v5m,vi) to draw back; to sink; to cave in; (P)
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away
竦める[すくめる, sukumeru] (v1,vt) (uk) to shrug (shoulders); to duck (head); to draw back (body)
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P)

*draw back* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: draw back ; withdraw FR: retirer ; ôter
หดมือ[v. exp.] (hot meū) EN: draw back one's hand FR:
ผงะ[v.] (pha-nga) EN: stop short ; halt ; draw back FR:
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: retreat ; draw back ; withdraw ; recede ; go back FR: reculer ; revenir ; éloigner ; retirer ; faire marche arrière
ถอก[v.] (thøk) EN: draw back FR: tirer en arrière
ถอก[v.] (thøk) EN: have the foreskin drawn back ; draw back the foreskin FR: décalotter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *draw back*
Back to top