ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*donee*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น donee, -donee-

*donee* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
donee (n.) ผู้ได้รับบริจาค (คำทางการ) See also: ผู้รับของบริจาค Syn. recipient, assignee
English-Thai: HOPE Dictionary
donee(โด'นี') n. ผู้ได้รับบริจาค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
doneeผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, it's, you know, it's been a while since i've slept with someone-- no-no-not, not slept With someone, but slept with s... it'sactuallybeenawhilesince i'vedoneeitherone,so...หมายถึงว่า ผมนอนกับ ประมาณว่าซักพักนึงแล้วน่ะ แบบว่า...

*donee* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうなんですけどねぇ[, sounandesukedonee] (exp) that may be so

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *donee*
Back to top