ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*confrontation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น confrontation, -confrontation-

*confrontation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confrontation (n.) การเผชิญหน้า Syn. confrontal
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confrontationเผชิญความจริง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Dufresne, describe the confrontation you had with your wife the night she was murdered.นาย Dufresne, อธิบายการเผชิญหน้าที่คุณมีกับภรรยาของคุณในคืนที่เธอถูกฆ่าตาย
Try not to be too... confrontational. Confrontational?พยายามที่จะ ไม่ต้องเผชิญหน้าเกินไป
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น
Even though I told you to lay low and avoid confrontation with Dae-So, but going to the Hans is not right.ถึงแม้ว่าข้าจะบอกให้เจ้าโอนอ่อนผ่อนตาม และอย่เผชิญหน้ากับแดโซ แต่การไปฮั่นไม่ใช่เรื่องที่ถูก
A confrontation between the two pillars of the Han Nation?การเผชิญหน้ากันระหว่าง สองเสาหลักของพวกฮั่น
If you are listening to this, that means that the confrontation you so long dreamed of is finally unfolding.ถ้าคุณฟังอยู่ ก็หมายความว่า คุณกำลังเผชิญกับความฝันอันยาวนาน ในที่สุดมันก็เผยออกมา
And this is how the most significant confrontation in my life... happened with a teddy bear.และนี่คือการเผชิญหน้าครั้งสำคัญ ในชีวิตฉัน... ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหมีเท็ดดี้
Buddy, what have I told you about direct confrontation with the Mighty Jocks- Mitt specifically?เพื่อนจาก ฉันเคยบอกนากว่ายังไงเกี่ยวกับการเผชิญหน้าโดยตรง กับไมตี้ จ็อค
If we can avoid confrontation, that's the best case scenario.ก็ให้โอกาสพวกมันมอบของมา
I recommend a less confrontational discussion.ข้าขอแนะนำการโต้แย้งที่ไร้ซึ่งการเผชิญหน้านะ
Uncovered clues that led him Directly to a confrontation With charles widmore.นำเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับ ชาร์ล วิทมอร์
That confrontation with darius rae.ที่ต้องเผชิญหน้ากับ ดาเรียส แร

*confrontation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对证命名[duì zhèng mìng míng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 对证命名 / 對證命名] confrontation naming
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 蒋桂战争 / 蔣桂戰爭] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction
对着干[duì zhe gàn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄢˋ, 对着干 / 對著幹] to adopt confrontational posture; to meet head-on; to compete
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 回合] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc)
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation
对证[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对证 / 對證] confrontation
对质[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, 对质 / 對質] direct confrontation
对峙[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, 对峙 / 對峙] mutual confrontation

*confrontation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
全面対決[ぜんめんたいけつ, zenmentaiketsu] (n,vs) all-out (frontal, total) confrontation
対審[たいしん, taishin] (n,vs) confrontation
対決[たいけつ, taiketsu] (n,vs) confrontation; showdown; (P)
対決姿勢[たいけつしせい, taiketsushisei] (n) confrontational attitude (stance, posture)
対立[たいりつ, tairitsu] (n,vs,adj-no) confrontation; opposition; antagonism; (P)
対話路線[たいわろせん, taiwarosen] (n) policy of using dialogue instead of confrontation
対質[たいしつ, taishitsu] (n,vs) confrontation; cross-examination
対陣[たいじん, taijin] (n,vs) confrontation of armies
相対[そうたい, soutai] (n,vs,adj-no) confrontation; facing; between ourselves; no third party; tete-a-tete; (P)
真っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See 真っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest
軍事対決[ぐんじたいけつ, gunjitaiketsu] (n) military confrontation

*confrontation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การปะทะกัน[n. exp.] (kān patha k) EN: clash FR: confrontation [f]
การเผชิญหน้า[n.] (kān phachoē) EN: clash ; confrontation FR: confrontation [f] ; affrontement [m]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop ka) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
การประทะ[n.] (kān pratha) EN: confrontation FR:
ยืนจังก้า[v. exp.] (yeūn jangkā) EN: strike an attitude of confrontation ; belligerently confront ; take a threatening stance ; be planted on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *confrontation*
Back to top