ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bookstore*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bookstore, -bookstore-

*bookstore* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bookstore (n.) ร้านหนังสือ See also: ร้านขายหนังสือ Syn. bookshop
English-Thai: HOPE Dictionary
bookstoren. ร้านขายหนังสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขายหนังสือ (n.) bookstore Syn. ร้านหนังสือ
ร้านหนังสือ (n.) bookstore
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm looking for a bookstore around here...แถวนี้มีร้านหนังสือหรือเปล่า...
They started selling them at the bookstore. 'S pretty morbid, right?พวกเขาเริ่มขายมันในร้านหนังสือแล้ว/Nแปลกดีใช่ไหมล่ะ
No, no, i followed her out of that bookstore back there.ฉันตามเธอออกมาจาก ร้านหนังสือหลังตรงนั้น
She said no. The bookstore's where he worked to put himself through college.ร้านหนังสือเป็นที่ๆเขาทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัย
No, e bookstore ran out of copies, and it's aook for dummies, not a book for imbeciles.ไม่ ในร้านหนังสือไม่มีขายแล้ว มันเป็นหนังสือสำหรับซ่อมท่อ ไม่ใช่หนังสือสำหรับคนปัญญาอ่อน
[pierce playing the way it is melody] * standing in the bookstore line * * waiting for the bell to chime * * so you can go to class * * dancing in your underwear * * taking air conditioner repair ** waiting for the bell to chime * * so you can go to class * * dancing in your underwear *
Skiff, the comic bookstore, let's go there.สคิป รานหนังสือการตูนไง เราไปทีนันกัน
And sold dozens of copies at the Harvard bookstore. Il Diagramma Veritatis.แหวนชาวประมง, สันตะปาปาประทับตราแบก,
Exactly. In this case, it was a bookstore that also sold beer.ก็ใช่นะสิ แต่ว่าก็มีร้านขายหนังงสือที่ขายเบียร์ด้วยนะ
You've got the basic layout. Bookstore, café.คุณได้มีรูปแบบขั้นพื้นฐาน ร้านหนังสือคาเฟ่
Guess who's going to be at the comic bookstore on Thursday?ทายสิ ใครจะมา ที่ร้านการ์ตูนวันพฤหัส
Don't they have bookstores at the Nazi fascist... fascist fat camp where he, where he go-- where he, where he is a counselor?พวกเขาไม่ได้มีร้านหนังสือ ที่ค่ายนาซีฟาสซิ... ค่ายฟาซิสต์สำหรับคนอ้วน ให้เขาไป... ให้เขาไป...

*bookstore* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书店[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 书店 / 書店] bookstore

*bookstore* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブックストー[, bukkusuto-] (n) bookstore
口述権[こうじゅつけん, koujutsuken] (n) public recitation right (e.g. reciting a poem in a bookstore)
古本屋[ふるほんや, furuhonya] (n) second hand bookstore (bookshop)
書店[しょてん, shoten] (n) bookshop; bookstore; (P)
書房[しょぼう, shobou] (n) library; bookstore; bookshop; (P)
書林[しょりん, shorin] (n) vast stock of books; bookstore; bookshop
書籍商[しょせきしょう, shosekishou] (n) bookstore; bookshop
書肆[しょし, shoshi] (n) bookstore; bookshop
紀伊國屋[きのくにや, kinokuniya] (n) Kinokuniya; large bookstore with big foreign book section (main branch, Shinjuku)
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P)

*bookstore* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้านขายหนังสือ[n.] (rān khāi na) EN: bookseller ; bookshop ; bookstore (Am.) FR: librairie [f]
ร้านหนังสือ[n.] (rān nangseū) EN: bookstore ; bookshop FR: librairie [f]
ศูนย์หนังสือ[n. exp.] (sūn nangseū) EN: book center ; bookstore FR: librairie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bookstore*
Back to top