ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*blacken*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blacken, -blacken-

*blacken* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blacken (vt.) ทำให้เป็นสีดำ
blacken out (phrv.) ขีดฆ่าออก See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า Syn. black out
blacken out (phrv.) ทำให้มืดลง Syn. black out
blacken out (phrv.) หยุดการถ่ายทอด Syn. black out
blacken out (phrv.) ปิดข่าว (เพราะเหตุผลทางการเมือง) Syn. black out
blacken out (phrv.) เป็นลม See also: สลบ, ไม่รู้สึกตัว Syn. black out
blackened (adj.) มีสีคล้ำ See also: หมอง, ไหม้, เกรียม Syn. discoloured
English-Thai: HOPE Dictionary
blacken(แบลค'เคิน) vt. ทำให้ด่า,พูดให้ร้าย,กล่าวร้าย,ด่า. vi. กลายเป็นสีดำหรือมืด, See also: blackener n. ดูblacken, Syn. defame
English-Thai: Nontri Dictionary
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well,there's no scoring or blackening on the dome, eitherที่โคมไฟก็ไม่มีรอยขีดข่วน หรือรอยไหม้ดำเช่นกัน
I think I will go with the stuffed snapper with the crawfish topping, the blackened rib eye, the red beans and rice, the fried catfish, and... dear, now, would it be possible to get the smothered pork chopsฉันว่าจะเอา ปลากระพงยัดไส้ กุ้งใหญ่นึ่งมะนาว
You should exude pure evil, born of a blackened soul.คุณต้องปล่อยออร่าปีศาจซึ่งมาจากจิตวิญญาณอันดำมืดของคุณ
He loved to watch people burn, the way their skin blackened and blistered and melted off their bones.ชอบมองคนถูกเผาทั้งเป็น ชอบให้ผิวหนังไหม้เกรียม พุพอง ละลายจากกระดูก
And once you blacken your heart, it only grows darker and darker.และเมื่อคุณทำให้หัวใจของคุณกลายเป็นสีดำ มันจะเป็นเพียงการเติบโตของความมืด และมืดมิด
It had started to blacken because of what I did.มันเริ่มที่จะกลายเป็นสีดำ เพราะสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป
When the fire burned out, I thought I'd find her blackened bones.พอไฟมอด ข้านึกว่าจะเจอซากกระดูกไหม้
Trees fell, rivers blackened and the sky choked on smoke and ash.ต้นไม้ขุดโค่น สายน้ำขุ่นคล้ำ ท้องฟ้าขมุกขมัวด้วยฝุ่นควันเถ้าถ่าน
Blackened salmon?แซลม่อนราดน้ำเกรวี่เคจัน
Fire doesn't cleanse, it blackens.ไฟไม่ได้ช่วยให้สะอาด แต่กลับทำให้ดำ

*blacken* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 涅] blacken; Nirvana (Buddh.); abbr. for 湼槃|涅盘
[dú, ㄉㄨˊ, 黩 / 黷] blacken; constantly; to insult

*blacken* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up)
黒くする[くろくする, kurokusuru] (exp,vs-i) to blacken
黒ずむ[くろずむ, kurozumu] (v5m,vi) to blacken; to darken
黒ばむ[くろばむ, kurobamu] (v5m,vi) to blacken; to become black
黒まる[くろまる, kuromaru] (v5r,vi) to blacken; to become black
黒む[くろむ, kuromu] (v5m,vi) to blacken
黒化[こっか, kokka] (n,vs) blackening
黒化液[こっかえき, kokkaeki] (n) (1) blackening solution; (2) (arch) (See 現像液) developing solution

*blacken* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *blacken*
Back to top