ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*billion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น billion, -billion-

*billion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
billion (adj.) พันล้าน
billionaire (n.) คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์
English-Thai: HOPE Dictionary
billion(บิล'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ), See also: billionth adj.,n.
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
English-Thai: Nontri Dictionary
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
billionaire(n) มหาเศรษฐี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billion cubic feetพันล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Billionairesมหาเศรษฐี [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ln one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-size star.ณ เเกเเล็กซี่หนิ่งในหลายพันล้าน ของเอกภพจักรวาล มีดาวเคราะห์ขนาดกลางดวงหนี่ง
Just under $60 billion. quite a bargain.เกือบๆ 60,000 ล้านดอลล่าห์ ลดราคาได้นิดหน่อย
By the time I grew up, there was $30 billion a year in cargo... moving through Idlewild Airport... and believe me, we tried to steal every bit of it.ในเวลานั้นที่ผมโตขึ้น มีสินค้าปีละ3หมื่นล้าน ขนส่งผ่าน สนามบินอิเดิลไวด์ และเชื่อผมเถอะ เราพยายามจะขโมยมันทุกอย่าง
2.5 billion women in the world and I'm trying to score with a statue.ผู้หญิงในโลกนี้มีตั้ง 2.5 พันล้านคน แล้วทำไมต้องมาตื๊อหุ่นด้วยเนี่ย
You've embarrassed me in front of billions of people.คุณมันบ้า ทำฉันขายหน้าทั้งโลก พอที!
I have things to do, people to see... a billion calls to make.ฉันยังต้องทำอีกหลายอย่าง ทั้งข้อมูล ทั้งระบบต่างๆ
Cane is a billion-dollar franchise.ผลิตภัณฑ์ของเคนขายได้เป็นพันๆล้าน
But they've sold over a billion copies.แต่ก็ยังขายได้เป็นพันๆล้านเล่มใช่มั้ยล่ะ
"...a $1.4 billion industry."มีใครอยู่บ้านมั้ยค่ะ
One down a couple billion to go.หนึ่งลง สองสามพันล้านที่จะไป
There are four hundred billion stars out there just in our galaxy alone.มี 400,000,000,000 ดาวออกมี เพียงแค่ในกาแล็กซีของ เราเพียงอย่างเดียว
Moses with a few billion new commandments.โมเสสมีไม่กี่พันล้านบัญญัติใหม่

*billion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉字节[jí zì jié, ㄐㄧˊ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, 吉字节 / 吉字節] gigabyte (10^30 or approximately a billion bytes)
[jí, ㄐㄧˊ, 吉] lucky; abbr. for Jilin 吉林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
[zǐ, ㄗˇ, 秭] billion
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 一千零五十亿 / 一千零五十億] 105 billion
一百五十亿[yī bǎi wǔ shí yì, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 一百五十亿 / 一百五十億] 15 billion
三十五亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ ㄧˋ, 三十五亿 / 三十五億] 3.5 billion
三十亿[sān shí yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄧˋ, 三十亿 / 三十億] three billion
富翁[fù wēng, ㄈㄨˋ , 富翁] rich person; millionaire; billionaire
几十亿[jǐ shí yì, ㄐㄧˇ ㄕˊ ㄧˋ, 几十亿 / 幾十億] several billion
二十亿[èr shí yì, ㄦˋ ㄕˊ ㄧˋ, 二十亿 / 二十億] two billion

*billion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナノセカンド[, nanosekando] (n) nanosecond; billionth of a second; ns
ビリオネア[, birionea] (n) billionaire
ビリオン[, birion] (n) billion
一兆[いっちょう, icchou] (n) 1,000,000,000,000; one trillion; one billion (obs. British)
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P)
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] (n) billionaire
[ちょう, chou] (n) (1) (See 兆し) sign; omen; indication; portent; (num) (2) 10^12; 1,000,000,000,000; trillion (American); (obs) billion (British); (P)
十億[じゅうおく, juuoku] (n) 1,000,000,000; billion (American); (obs) milliard (British); (P)
千万長者[せんばんちょうじゃ, senbanchouja] (n) multimillionaire; billionaire
千億[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth
後仏[ごぶつ, gobutsu] (n) {Buddh} (See 弥勒,前仏・2) Maitreya (buddha appearing 5.67 billion years after the death of Gautama)
長者番付[ちょうじゃばんづけ, choujabanduke] (n) list of the richest people; list of the very highest income earners; billionaire's list

*billion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนที่คนที่รวยมาก ๆ ; คนทคนที่รวยมาก ๆ[n. exp.] (khon thī rū) EN: billionaire FR: milliardaire [m]
หมื่นล้าน[X] (meūn lān) EN: 10 billions FR:
แสนโกฏิ[X] (saēn kōt) EN: ten billion FR:
เศรษฐีพันล้าน[n. exp.] (sētthī phan) EN: billionaire FR: milliardaire [m]
ส่วนในพันล้านส่วน[n. exp.] (suan nai ph) EN: parts per billion (ppb) FR:
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (หนึ่งพันล้าน)[num.] (neung phan ) EN: 1,000,000,000 (one billion ; a billion) FR: 1.000.000.000 (un milliard)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *billion*
Back to top