ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*attorney*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น attorney, -attorney-

*attorney* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attorney (n.) ทนาย See also: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร Syn. lawyer
attorney general (n.) อัยการสูงสุด
power of attorney (n.) อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย
power of attorney (n.) ใบมอบฉันทะ
prosecuting attorney (n.) อัยการ
English-Thai: HOPE Dictionary
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
prosecuting attorneyn. อัยการ
English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attorneyผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สกอ. (n.) Office of the State Attorney Commission
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ (n.) Office of the State Attorney Commission Syn. สกอ.
อส. (n.) Office of the Attorney General Syn. สำนักงานอัยการสูงสุด
DA (abbr.) อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
ผู้รับมอบอำนาจ (n.) attorney Ops. ผู้มอบอำนาจ
สำนักงานอัยการสูงสุด (n.) Office of the Attorney-General
หนังสือมอบอำนาจ (n.) power of attorney See also: proxy Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ
อัยการสูงสุด (n.) Attorney-General
ใบมอบฉันทะ (n.) power of attorney See also: proxy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The knife was important to the district attorney. He spent a day...มีดเป็นสิ่งสำคัญที่จะอัยการเขต เขาใช้เวลาทั้งวัน ...
I'm the Corleones' attorney. These men are hired to protect Vito Corleone.ฉันทนายความ Corleones ' คนเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างเพื่อปกป้องวีโต้คอร์เลโอเน
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์
I'm an attorney. I didn't--ผมเป็นทนาย ไม่มีเวลา...
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายผิวสี
Mohandas K. Gandhi, attorney at law.โมฮานดัส เค คานธี ทนายความ
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายความผิวสี
And since I am, in your eyes, colored I think we can deduce there is at least one colored attorney in South Africa.เมื่อคุณเห็นผมมีผิวสี ก็ถือซะว่า มีทนายผิวสีหนึ่งคนในแอฟริกาใต้
You mean, you employ Mr. Baker as your attorney but you can't walk down the street with him?แปลว่า คุณจ้างคุณเบเกอร์เป็นทนาย แต่คุณก็เดินกับเขาไม่ได้
You will now be turned over to the U.S. Attorney General's office.สำนักงานอัยการสูงสุด ของสหรัฐจะจัดการต่อไป
That's why the district attorney is so hard-nosed this time.ชั้นดีใจจังเลยที่จะได้ทำหนังสือพิมพ์เอง ว้าว มีความสุขจัง วิ้ว บราโว่
You got a 1 0-year-old attorney, Bernie?ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณเลยเรียนด้วยกันมาก่อน

*attorney* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代理委任状[だいりいにんじょう, dairiininjou] (n) power of attorney
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney
代言人[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one)
全権委任[ぜんけんいにん, zenken'inin] (n) complete power of attorney
包括委任状[ほうかついにんじょう, houkatsuininjou] (n) general power of attorney
司法長官[しほうちょうかん, shihouchoukan] (n) attorney general; attorney-general
国選弁護人[こくせんべんごにん, kokusenbengonin] (n) court-appointed attorney
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization
委任状による代理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact
官選弁護人[かんせんべんごにん, kansenbengonin] (n) (obs) (See 国選弁護人) court-appointed attorney
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) lawyer; attorney; (P)
弁護士事務所[べんごしじむしょ, bengoshijimusho] (n) law office; lawyer's office; attorney's office
検事総長[けんじそうちょう, kenjisouchou] (n) attorney general

*attorney* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūn) EN: Attorney-General FR:
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchan) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy ; mandate ; authorization FR:
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
จดหมายมอบฉันทะ[n. exp.] (jotmāi møpc) EN: letter of attorney FR:
หนังสือมอบอำนาจ[n. exp.] (nangseū møp) EN: power of attorney ; proxy FR:
หนังสือมอบฉันทะ[n. exp.] (nangseū møp) EN: proxy ; letter of power of attorney FR:
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney ; law graduate ; bachelor of laws FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
พนักงานอัยการ[n. exp.] (phanakngān ) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office FR:
ผู้รับมอบอำนาจ[n. exp.] (phū rap møp) EN: attorney FR:
สำนักงานอัยการสูงสุด[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Attorney General ; Attorney General's Office FR:
แต่งทนาย[v. exp.] (taeng thanā) EN: appoint a lawyer ; get a lawyer ; appoint an attorney ; counsel a lawyer ; counsel an attorney FR:
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายจำเลย[n. exp.] (thanāi jaml) EN: defendant's attorney ; defendant's counsel ; attorney for the defendant FR: avocat de la défense [m]
ทนายโจทก์[n. exp.] (thanāi jōt) EN: plaintiff's attorney ; plaintiff's counsel ; attorney for the plaintiff FR:
ทนายขอแรง[n. exp.] (thanāi khør) EN: court-appointed attorney ; free legal counsel FR:
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]

*attorney* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Generalstaatsanwalt {m}district attorney [Am.]
Generalvollmacht {f}full power of attorney
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]
Justizminister {m} eines Bundesstaates der USAState Attorney General
Patentanwaltsbüro {n}patent attorney's office [Am.]
Bevollmächtigung {f}power of attorney
Anwaltsgebühren {pl}attorney fees
Generalbundesanwalt {m}Attorney General
Oberstaatsanwalt {m}Attorney General

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *attorney*
Back to top