ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*annihilation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น annihilation, -annihilation-

*annihilation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annihilation (n.) การทำลายล้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
annihilation(อะไนฮิเล' เชิน) n.การทำลายล้าง,ภาวะที่ถูกทำลายล้าง, Syn. destruction)
English-Thai: Nontri Dictionary
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is where we stopped the annihilation of the world.เราอยู่ที่ที่กำลังหยุด การทำลายล้างโลก
If you value your lives over your complete annihilation listen carefully, Leonidas.เซอร์สิสยึดครองและควบคุมทุกสิ่ง ที่พระองค์มองดู พระองค์นำทัพใหญ่มหึมา เพียงเดินทัพแผ่นดินก็สะเทือน
Even now you are defiant in the face of annihilation and the presence of a god.ข้ายินดีสังหารผู้ใดก็ตามในทัพ เพื่อชัยชนะ
Each event will end in total annihilation, which is a direct contradiction to her programming.ทุกครั้งจะจบด้วยการที่ทั้งหมดถูกทำลาย ซึ่งนั่นเป็นข้อห้ามหลัก ที่เธอถูกตั้งโปรแกรมมา
"When the fort falls Annihilation follows"\" เมื่อป้อมถูกทำลาย จะเป็นแบบนี้ \"
He's the prophet that predicted the annihilation of the earth.ดังนั้นในเงื่อนไขของ jurisdictional, จ.
Total annihilation in T minus 6 minutesการทำลายล้าง ในอีก 6 นาที
Total annihilation in T minus 30 secondsการทำลายล้างโดยสมบูรณ์ ในอีก 30 วินาที
First consideration: complete annihilation of the body.การพิจารณาประการที่หนึ่ง เป็นการทำลายซากศพสมบูรณ์แบบ
And the only thing standing between them and total annihilation is the Smithsonian.และสิ่งเดียวที่ทำให้ศิลปะอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยไม่ถูกทำลายล้าง นั่นคือสมิทโซเนี่ยนแห่งนี้
Ladies and gentlemen, today we take not another step towards annihilation, but the first step on the path to peace.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่าน วันนี้ เราไม่ได้ก้าวไปสู่การทำลายล้าง แต่เป็นก้าวแรก
Maybe annihilation isn't the only way to stop this war.บางทีการทำลายล้างอาจจะไม่ใช่ ทางเดียวที่จะหยุดสงครามนี้

*annihilation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断灭[duàn miè, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ, 断灭 / 斷滅] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda)
断灭论[duàn miè lùn, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˋ, 断灭论 / 斷滅論] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda)
湮灭[yīn miè, ㄇㄧㄝˋ, 湮灭 / 湮滅] annihilation
横扫千军[héng sǎo qiān jūn, ㄏㄥˊ ㄙㄠˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ, 横扫千军 / 橫掃千軍] total annihilation

*annihilation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
全滅[ぜんめつ, zenmetsu] (n,vs) annihilation; total destruction; complete destruction; crushing defeat; (P)
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P)
完敗[かんぱい, kanpai] (n,vs) complete defeat; utter defeat; annihilation; (P)
対消滅[ついしょうめつ, tsuishoumetsu] (n) annihilation (of particle and anti-particle)
掃滅;剿滅[そうめつ, soumetsu] (n,vs) wiping out; annihilation
死滅[しめつ, shimetsu] (n,vs) extinction; annihilation; destruction
殲滅[せんめつ, senmetsu] (n,vs) extermination; annihilation
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n,vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) {math} vanishing; (P)
滅殺[めっさつ, messatsu] (n,vs) obliteration; annihilation
皆殺し;鏖[みなごろし, minagoroshi] (n) massacre; annihilation; wholesale slaughter
絶命[ぜつめい, zetsumei] (n,vs) end of life; death; annihilation
総嘗め[そうなめ, souname] (n) annihilation; sweeping victory

*annihilation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตวินิบาตกรรม[n.] (attawinibāt) EN: suicide ; self-annihilation FR: suicide [m]
บรรลัย[n.] (banlai) EN: disaster ; calamity ; destruction ; annihilation FR:
การทำลาย[n.] (kān thamlāi) EN: demolition ; destruction FR: annihilation [f] ; destruction [f]
วินาศ[n.] (wināt) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศ-[pref.] (winātsa-) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *annihilation*
Back to top