ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*alumnus*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น alumnus, -alumnus-

*alumnus* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alumnus (n.) ศิษย์เก่าชาย See also: ศิษย์เก่าที่เป็นชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is an alumnus of the university.เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
He's the alumnus who decides who gives the toast.เขาเป็นศิษย์เก่าที่ตัดสินใจเลือกคนที่จะมาดื่มอวยพรน่ะค่ะ
An alumnus has given me a job.มีศิษย์เก่าหางานให้ฉันแล้ว
We would have to meet with an alumnus from the program since the chairwoman is already on her way back to Italy.ใช่. เราจำเป็นต้องพบปะกับศิษย์เก่าจากโปรแกรมนี้ และตอนนี้ประธานอยู่ระหว่างเดินทางกลับอิตาลี
It's a pleasure to meet an esteemed alumnus of the program.รู้สึกดีมากที่ได้พบศิษย์เก่าที่น่ายกย่องของโครงการ

*alumnus* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校友[xiào yǒu, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, 校友] alumnus; alumna; schoolmate

*alumnus* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
卒業生[そつぎょうせい, sotsugyousei] (n) graduate; alumnus
同窓生[どうそうせい, dousousei] (n) alumni; alumnus; schoolmate
既卒者[きそつしゃ, kisotsusha] (n) (See 卒者) graduate from an earlier year; alumnus; alumna; former graduate
校友[こうゆう, kouyuu] (n) schoolmate; alumnus

*alumnus* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศิษย์เก่า[n.] (sitkao) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl] FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าชาย[n. exp.] (sitkaochāi) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl] ; alumna [f] ; alumnae [fpl] FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *alumnus*
Back to top