ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*adamant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adamant, -adamant-

*adamant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adamant (adj.) แน่วแน่ See also: ใจแข็ง, ยืนกราน Syn. inflexible
adamant (n.) หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
adamant(แอด'- ,แอดดะ
English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดลาวาศอก (v.) decrease adamant See also: give quarter, give remission, give let up Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was firm, it was adamant, it was resolved.มันคือความมั่นคง, มันคือการยึดมั่น ,มันคือการลงนาม.
Rick is quite adamant that his replacement be a person of color.ริค มั่นใจว่า คนที่มาแทนเขาจะเป็นคนผิวสี
Seiya, finish Radamanthys off, else we'll all have to die.เซย่า จัดการราดามันติสซะ ไม่งั้นเราจะตายกันหมด
Destroy Radamanthys and find Hades!จัดการราดามันติสและตามฮาเดสไปซะ!
I know the smell of your adamantium from a mile away.- ฉันมาหาจีน - คิดว่าเธออยู่ที่นี่อย่างไม่เต็มใจหรอ
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก
They're adamant about privacy. I... I can't give any names.พวกเขาจริงจังเรื่องความเป็นส่วนตัว ฉันบอกชื่อไม่ได้
I mean, he's been so adamant about wanting to handle this whole thing by himself, and...เขาใช้เวลานายมากกว่าจะยอมบอกฉัน ฉันหมายถึงเขาเป็นคนที่ใจแข็งมาก อยากจะจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเขาเอง
We are about to begin bonding Adamantium to Weapon X's skeleton.เรากำลังจะเริ่มเชื่อม - สารอดาแมนเทียมกับโครงสร้างของอาวุธหมายเลข 10
The only thing that'll take him down is an Adamantium bullet.สิ่งเดียวที่จะกำจัดเค้าได้ คือกระสุนอดาแมนเทียม
They killed her so I'd let them put Adamantium in me.พวกเค้าฆ่าเธอ ดังนั้นฉันเลยปล่อยให้มัน เอาสารอะดาแมนเทียมเข้ามาในตัวฉัน

*adamant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine
利かぬ[きかぬ, kikanu] (adj-f) obdurate; adamant
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n,adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine

*adamant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *adamant*
Back to top