ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*abide in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abide in, -abide in-

*abide in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abide in (phrv.) พัก (คำเก่า) See also: อาศัย, อยู่ Syn. abide at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"'and we'll abide in cool pastures."'และเราจะรอคอยกันในทุ่งหญ้าเขียวขจี อันแสนสดชื่น,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *abide in*
Back to top