ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เหลือวิสัย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เหลือวิสัย, -เหลือวิสัย-

*เหลือวิสัย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งเหลือวิสัย (n.) impossibility See also: แปล Syn. เรื่องสุดวิสัย
เหลือวิสัย (v.) be beyond one´s power See also: be impracticable, be powerless, be impossible Syn. สุดวิสัย, เกินกำลัง
เหลือวิสัย (adj.) impracticable See also: powerless, impossible Syn. สุดวิสัย, เกินกำลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เหลือวิสัย*
Back to top