ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เจียนจะ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เจียนจะ, -เจียนจะ-

*เจียนจะ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวนเจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ
เจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, ใกล้จะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has been on the verge of tearsเธอจวนเจียนจะหลั่งน้ำตาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, if you spot me coming around that corner... you'll just walk out on her?แล้วถ้าคุณเห็นผมจวนเจียนจะจับคุณ คุณจะทิ้งเขาไปเลย
To respond to an imminent radiological attack.เตรียมพร้อมในการรับมือ การโจมตีด้วยนิวเึคลียร์ ที่จวนเจียนจะเกิดนี้
We're dealing with an imminentเรากำลังรับมือกับสิ่ง ที่จวนเจียนจะเกิด
She was on the verge of discovery.นางจวนเจียนจะทำสำเร็จ
Come on, Harold, it's almost midnight.เร็วหน่อย แฮโรลด์ มันจวนเจียนจะเที่ยงคืนแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เจียนจะ*
Back to top