ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หลีกหนีปัญหา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หลีกหนีปัญหา, -หลีกหนีปัญหา-

*หลีกหนีปัญหา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลีกหนีปัญหา (v.) run away from a problem See also: flee/escape one´s problem Ops. เผชิญปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
evasive (adj.) ซึ่งหลีกหนีปัญหา See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหา Syn. elusive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Homie of mine told me about Each One Teach One, so I came here to stay out of trouble.เพื่อนบ้านฉันบอกฉัน\ เกี่ยวกับอีชวันทีชวัน ก็เลยมาที่นี่เพื่อที่จะหลีกหนีปัญหา
So you came here to Harlem to stay out of trouble? Is that right?เธอก็เลยมาที่ฮาร์เล็มนี่ เพื่อที่จะหลีกหนีปัญหางั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หลีกหนีปัญหา*
Back to top