ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นัยว่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นัยว่า, -นัยว่า-

*นัยว่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัยว่า (adv.) allegedly
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
connote (vt.) แสดงถึงความหมายโดยนัยว่า Syn. imply, mean
predicate (vt.) มีนัยว่า Syn. state, signify
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First you get me to invest in Martin/Charles, then you imply there's something fishy going on.ขั้นแรก นายให้ฉันลงทุน ในมาร์ติน ชาร์ล ต่อมา บอกเป็นนัยว่า มีบางอย่างน่าสงสัยเกิดขึ้น
You know, the way you're clenching your fists suggests that you do have something you want to tell us.รู้ไหม การที่นายกำหมัดจนแน่น มันบอกเป็นนัยว่า นายมีบางอย่างที่อยากบอกเรา
The dimension of the V-shaped incisions suggest the weapon used to create them was a blade.มุมของการผ่าตัดเป็นรูปตัววี บอกเป็นนัยว่าอาวุธที่ใช้ สร้างพวกมันคือใบมีด
Oh, what are you suggesting, that fidelity is one of your strong points?โอ้ นี่คุณกำลังบอกเป็นนัยว่า ความซื่อสัตย์เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของคุณอย่างนั้นน่ะหรือ
She never saw a penny of that fortune you allegedly put aside for her, did she?เธอไม่เคยเห็นสักเพนนีของทรัพย์สมบัตินั่นเลย นัยว่านายเก็บรักษาไว้ให้เธอ ใช่ไหม
You waited a long time, which suggests you were kissing her for a reason, in addition to wanting to.คุณรอมานาน ซึ่งบอกเป็นนัยว่าคุณจูบเธอเพราะเหตุผล ในความต้องการ
What you just said... it seems as if you're implying that you raised me out of love.ที่พ่อพูดเมื่อกี้... ดูเหมือนจะบอกเป็นนัยว่า พ่อเลี้ยงดูผมมาด้วยความรัก
Compared His Grace to the Mad King and suggested he'd meet the same fate.เปรียบเทียบฝ่าบาท กับกษัตริย์บ้า และพูดเป็นนัยว่าเขาจะ ประสบกับชะตากรรมเดียวกัน
Are you implying that Miss has been hurt?เจ้ากำลังบอกเป็นนัยว่าคุณหนูได้รับบาดเจ็บหรือ?
Is she implying we kiss inside?เธอกำลังแสดงเป็นนัยว่าให้เราจูบใช่ไหม?
I don't mean to imply that what you've been through hasn't been difficult.ผมไม่ได้พูดเป็นนัยว่าคุณไม่เคยผ่านช่วงลำบาก
What are you insinuating? Like, I'm forgetful?นายจะพูดเป็นนัยว่าฉันขี้ลืมงั้นรึ
You implied my plans put a lot of people at riskเจ้าพูดเป็นนัยว่าแผนของข้า ทำให้หลายคนต้องเสี่ยง
If you're trying to imply a link between VSI products and an operators accidental death...ถ้าคุณพยายามจะบอกเป็นนัยว่ามีการเชื่องโยงระหว่าง \ ตัวผลิตภัณท์ของ VSI และอุบัติเหตุการตายของผู้ควบคุม
She insinuated that maybeเธอพูดเป็นนัยว่าบางที
So emotionally this is kind of like being toldดังนั้นแล้วในอารมณ์ลึกๆ มันก็บอกเป็นนัยว่า
You listen me, okay? Whatever it is you're trying to imply...ฟังฉันนะ ไม่ว่านายจะสื่อเป็นนัยว่าอะไร..
But dark flow could be hinting that our Universe is a finite space...แต่กระแสมืดอาจจะพูดเป็นนัยว่า จักรวาลของเรา เป็นอวกาศที่ จำกัด ...
What are you implying?คุณกำลังบอกเป็นนัยว่าอะไร
Are you insinuating that she might have killed herself?นี่คุณบอกเป็นนัยว่า เธออาจจะฆ่าตัวตายเหรอ
Mashido wouldn't even stop to talk to the press, referring only to this fight as an insult to his creation.เหมือนบอกเป็นนัยว่า ไครพูดถึงไฟท์นี้ เท่ากับดูถูกผลงานของเขา
He just implied I operate on a lower level of brain function, so business as usual.เขาเพิ่งบอกเป็นนัยว่าสมองฉันทำงาน ในระดับต่ำกว่าเขา แต่ก็เป็นเรื่องปกติแหละ
But you're suggesting that you can run an energy company.แต่คุณกำลังจะบอกเป็นนัยว่า คุณสามารถทำงานในบริษัทพลังงานได้
Allison had that freaking camera, and I was-- she implied that we were--ออลลิสัน มันกล้องบ้าๆ และฉัน เธอพูดเป็นนัยว่าเรา
Which suggests Callie was strangled by hand and suffocated with a pillow, probably in that order.ซึ่งบอกเป็นนัยว่าแคลลี่ โดนบีบรัดด้วยมือ และทำให้ขาดอากาศหายใจด้วยหมอน อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นัยว่า*
Back to top