ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ต่อจากนั้น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ต่อจากนั้น, -ต่อจากนั้น-

*ต่อจากนั้น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อจากนั้น (conj.) after that See also: then, later, next, afterwards Syn. ภายหลัง, ต่อมา, ถัดจากนั้น, หลังจากนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
whereupon(adv) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,หลังจากนั้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data processingการประมวลผลข้อมูลกรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิด นำข้อมูลมาบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกประวัติของนักเรียน ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนสอบ แล้วบันทึกคะแนนสอบลงในประวัติของนักเรียน สุดท้ายจึงใช้คอมพิวเตอร์คิดระดับคะแนน และจัดทำรายงานคะแนนสอบ การประมวลผลข้อมูลเป็นการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ นอกจากงานข้างต้นแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก เช่น โรงแรมใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทำบัญชีคิดเงินลูกค้า ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านฉลากสินค้าแล้วคิดเงิน ต่อจากนั้นก็บันทึกเก็บข้อมูลการขายไว้จัดทำบัญชีต่อไป ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
smart cardบัตรสมาร์ต, บัตรสมาร์ต, บัตรเก่งบัตรพลาสติกขนาดเท่ากับบัตรเครดิตธรรมดา แต่ได้ฝังชิปไมโครโพรเซสเซอร์ และชิปหน่วยความจำเอาไว้ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรเอาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น บันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ฯลฯ บัตรนี้กำลังเริ่มได้ความนิยมมากขึ้น และต่อไปอาจจะนำมาใช้เป็นบัตรเงินสดแทนธนบัตร นั้นก็คือเมื่อใช้เครื่อเอทีเอ็มถอนเงินนั้น แทนที่จะให้เครื่องเอทีเอ็มส่งธนบัตรให้ เราก็สั่งให้บรรจุเงินให้เราทางบัตรเก่ง ต่อจากนั้นเราก็นำบัตรเก่งไปใช้ เมื่อต้องการจ่ายเงินเราก็โอนเงินที่อยู่ในบัตรนั้นให้กับผู้รับทันที วิธีการนี้บัตรเก่งก็จะกลายเป็นเงินพลาสติกไป [คอมพิวเตอร์]
systemระบบ, ที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback) [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie beyond (phrv.) เกิดขึ้นต่อจากนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, if this orchid thing works out, then who knows?และหากการค้นหากล้วยไม้เสร็จสิ้น ต่อจากนั้น... ...ใครจะไปรู้?
And two years after that, it had spread across the continent.และ 2 ปีต่อจากนั้น มันแพร่กระจายข้ามทวีป
It was a severe blow to Gusteau, and the brokenhearted chef died shortly afterwards, which, according to tradition, meant the loss of another star.เป็นการโจมตีอย่างเจ็บปวดที่สุดสำหรับกูสโต ต่อจากนั้นไม่นาน เขาก็เสียใจตาย ตามประเพณี หมายถึงต้องเสียดาวอีกหนึ่งดวง
Give them the sword, save their lives, and you must die.นำดาบไปให้พวกเขา ช่วยชีวิตพวกเขาไว้, ต่อจากนั้น... ...เจ้าต้องตาย.
Then, 200 years ago, the order came built this place and started praying too.แล้ว 200 ปีต่อจากนั้น คำสั่งก็มา... ...ให้สร้างที่นี่ แล้วก็เริ่มทำการสวดมนต์
* And then it turned into, "Oh, no, what have I done?" ** ต่อจากนั้น โอ้ ฉันทำอะไรไป *
Guy tries to rape you, and years later, you let him finish the job?มันพยายามข่มขืนคุณ ปีต่อจากนั่น คุณก็ไปให้มันทำให้จนสำเร็จ?
Vicki will walk in dressed as Hoss... and then we'll just... you know, see what happens.วิคกี้จะเดินไป ในคราบของฮอส และต่อจากนั้นเราจะ ฉันรู้ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
A minute later, the pilot gets the green light.1 นาทีต่อจากนั้น นักบินก็ได้ไฟเขียว
Syd wanted to show her, then he drove her back, dropped her off at the hotel, and the next thing I know, it's morning.ซิดอยากให้เธอเห็น จากนั้นเขาก็ขับไปส่งเธอ ปล่อยเธอลงที่โรงแรม และที่ผมรู้ต่อจากนั้น ก็เป็นตอนเช้า
Then you know what? You know what I did after that? I shot him again.แล้วรู้มั้ย รู้มั้ยฉันทำอะไรต่อจากนั้น ฉันยิงเขาซ้ำอีกนัด
We can have you hit a few balls around, and then we can check out your... form.คุณตีให้ผมดูก่อนแล้วกัน แล้วต่อจากนั้นค่อยตรวจดูฟอร์มการเล่นของ... .
So I must have scared him, because I get a call a few hours later, and he said he'd have the money back in my account today.ผมต้องขู่เขา เพราะผมได้รับโทรศัพท์ 2-3 ชม.ต่อจากนั้น และเขาว่า เขาจะคืนเงินให้ผม ภายในวันนี้
I just went through this huge thing with my grandfather and my cousin, and suddenly I'm left with no family at all, so...ใช่ ฉันรู้ ฉันเพิ่งผ่านเรื่องใหญ่แบบนี้ กับปู่และลูกพี่ลูกน้องของฉัน และต่อจากนั้น ฉันก็อยู่โดยที่ไม่มีครอบครัว
Velvety Viennetta, and then we're going to commence with the teenage lovemaking.ไอศครีม Velvety Viennetta และต่อจากนั้น เรา จะมาพูดถึง การมีอารัยกันของวัยรุ่น
She collapsed, and then just... she just disappeared right in front of us.เธอล้มลง ต่อจากนั้นก็.. เธอหายไปต่อหน้าต่อตาเรา
First she'll tell the little lies, then she'll... start brushing off a friend here and there.เริ่มแรกเธอก็จะต้องโกหกนิดหน่อย ต่อจากนั้น แล้วก็ค่อยๆไม่มีเพื่อน
Soon, things stop adding up, and it's not long before every word that comes out of your mouth is false.ไม่นาน เรื่องต่าง ๆ ก็ฟังไม่เข้าเค้า ต่อจากนั้นทุกอย่างที่ ออกมาจากปากคุณ ก็เชื่อถือไม่ได้
And then... oh, you remember.และ ต่อจากนั้น โอ้ คุณจำมันได้
So I got that, and then, obviously, I have two books here to hunch that up so I can actually see the monitor.เมื่อผมได้จอภาพมาแล้ว ต่อจากนั้น ผมก็ใช้หนังสือสองเล่มมารองข้างไว้ข้างใต้ เพื่อให้จอสูงขึ้น เพื่อผมจะได้สามารถมองเห็นหน้าจอได้ถนัด
First he's going after mayoral candidates, next thing you know, he's burning down buildings.ตอนแรกเขาไล่ล่า ผู้สมัครนายกเทศมนตรี แล้วต่อจากนั้น เขาก็เผาทำลายพวกตึก อาคาร
The subsequent string of beatings, bombings, and murders, effectively put an end to the power of the KKK in Tampa.เกิดการทุบตี ระเบิด และฆาตกรรมตามมาต่อจากนั้น จนทำให้กลุ่มเหยียดผิวในแทมปา หมดอำนาจไป
First you don't know shit, then you don't give a shit.30 วันแรกไม่ประสา ต่อจากนั้นล่อไม่เหลือ
The players kidded him, called him "Shoeless Joe", and the name stuck.ผู้เล่นคนอื่นเลยเรียกเขาว่า "เท้าเปล่าโจ" และเรียกติดปากกันมาต่อจากนั้น
A few days after, the other one dies...และต่อจากนั้นอีกไม่กี่วัน อีกคนหนึ่งก็ตายตาม ...
After a while, there was a disturbing comfort in not having to deal with each other because somehow you just get used to the disconnection.ต่อจากนั้นไม่นาน กลายเป็นว่า มันเป็นเรื่องขัดจังหวะไปซะหมด... ...โดยที่เราไม่เคยตกลงกันได้เลย... ...เพราะว่า บางครั้งเราคุ้นเคยกับ การไม่คุยกัน
And then, you ask yourself:ต่อจากนั้น คุณก็ถามตัวคุณอีกว่า:
Shortly after, I heard her screaming.ต่อจากนั้นไม่นาน ผมก็ได้ยินเสียงเธอกรีดร้อง
I meant later, when you two took naps... when the two of you held each other... when you were 10 or 11, and she was eight or nine... when the two of you were all alone... completely alone in that big house.ผมหมายถึงต่อจากนั้น ตอนที่คุณสองคนงีบ ตอนที่คุณสองคนกอดกันและกัน ตอนที่คุณอายุ 10 หรือ 11 แล้วเธออายุ 8 หรือ 9
I was on my way home from work and I don't remember anything else.ฉันกำลังจะกลับจากที่ทำงาน ต่อจากนั้นฉันจำไม่ได้
Afterwards, you were pretty shaken up.ต่อจากนั้น คุณยังอยู่ในอาการตกใจทำอะไรไม่ถูก
Now when I call, "horns up"... you're gonna move your instrument out, and then...ถ้าฉันบอกว่า ยกแตรขึ้น ให้นายยกขึ้นแล้วทำแบบนี้ และต่อจากนั้น
Can you guess what happened next?เดาได้ไหมล่ะ ว่าต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้น?
And then a hunter realizes the wolf ate them and he cuts his stomach and finds the two of them how's that possible, that's messed up but it's a fairy tale they're all like that, a little scary and reaching the truth of thingsและต่อจากนั้นก็มีนายพรานมาช่วยพวกเค้าจากหมาป่า เขาผ่าท้องหมาป่าและช่วยทั้งสองคนออกมา มันจะเป็นไปได้ยังไง ทำเรื่องให้มันวุ่นวาย
Scofield had the entire thing on his body-- how to get out of that prison, how to disappear afterward.สกอฟิลด์ มีแผนที่นั่น อยู่บนตัวเขา-- จะออกจากคุกยังไง และจะหายตัวไปต่อจากนั้นยังไง
And after all this time, her spirit just gets angrier until it finally just starts lashing out.และต่อจากนั้นวิญญาณของเธอแค่โกรธแค้นจนกระทั่งสุดท้ายเริ่มแสดงออกมา
They'll be here in two hours and then this little charade of yours will be over.พวกเขาจะถึงที่นี่ภายใน 2 ชั่วโมงนี้ และต่อจากนั้นเราจะทำอะไรให้เขานิดๆหน่อยๆ
That's a little too much for a game center and it'll get stained at a ramen place.จะไปที่เกมเซ็นเตอร์แล้วต่อจากนั้น ก็ไปเลอะที่ร้านราเม็งอย่างนั้นน่ะเหรอ
No, this was the next night.ไม่ คืนต่อจากนั้นตะหาก
You know what happens next?ต่อจากนั้นจะเป็นยังไง รู้ใช่มั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ต่อจากนั้น*
Back to top